1 / 1

Pla d’Ordenació i Urbanisme

Vista la resolució de la Comissió Tècnica d’Urbanisme núm. 68006/2008, de data 20 de maig de 2008,adoptada en relació amb el recurs administratiu d’alçada interposat contra l’aprovació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, de data 14 de novembre del 2007 (BOPA núm. 16, del 20 de febrer del 2008).


Atès que la referida resolucióva esdevenir ferma, però que les modificacions del POUP que en derivaven, ni es van publicar al BOPA en el seu moment, ni es van incorporar amb posterioritat a la primera revisió del POUPEE, de data 25 de juny de 2018 (BOPA núm. 44, del 18 de juliol de 2018).


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el 15 d’octubre de 2020,


ACORDA


1. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les modificacions de les fitxes urbanístiques a les que ha donat lloc laresolució de la Comissió Tècnica d’Urbanismenúm. 68006/2008, de data 20 de maig de 2008.


2. Incorporar les modificacions de les fitxes urbanístiques abans referides al Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, tal com es descriuen a l’Annex que acompanya aquest decret.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 


Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 15 d’octubre de 2020.

 

Annex