1 / 1

Valors unitaris tipus del sòl

L’article 33.5 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (en endavant la LGOTU), estableix que els Comuns han d’aprovar i fer públic, com a mínim un cop cada any, el valor del terreny de cada unitat d’actuació, amb l’especificació de les regles d’aplicació per determinar l’equivalent econòmic del valor del terreny objecte de cessió obligatòria per a cada unitat d’actuació.

Els valors establerts en aquest Decret són en euros per metre quadrat i han estat calculats segons el tipus de sòl, de conformitat amb el títol V del Reglament urbanístic modificat, de data 3 d’octubre  de 2012.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2020 ha aprovat el següent Decret: 

                                                                                                                     

  • DECRET SOBRE ELS VALORS UNITARIS TIPUS DEL SÒL

 

  • Article 1

El valor del metre quadrat de sòl de cessió obligatòria i gratuïta, a efectes de la compensació dinerària que han de satisfer al Comú els propietaris de terrenys situats en les diferents unitats d’actuació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia en l’execució del planejament, és el que figura a l’annex núm. 1 d’aquest Decret.

En annex núm. 2 es publica el plànol del sòl urbà consolidat (UA-Suc-01).

 

  • Article 2

Aquests valors tenen una vigència d’un any natural a comptar de la data de publicació al Butlletí Oficial d’Andorra.

 

  • Article 3

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 9 de juliol de 2020

Annex 1

Annex 2