1 / 1

Modificació normes urbanístiques POUP (IV modificació)

Decret del 18-11-2019, de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (IV MODIFICACIÓ)

Vist l’acord provisional de modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, adoptat en la sessió celebrada el dia 19 d’agost del 2019 (BOPA núm. 72, de data 28 d’agost del 2019),


Vist l’acord del Govern, de data 9 d’octubre del 2019, aprovant la modificació abans esmentada,

Vist l’article 106.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 18 de novembre del 2019, ha aprovat el següent Decret:

Decret de modificació de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (IV MODIFICACIÓ)

Article 1
Modificació de l’article 172 de les Normes Urbanístiques
Es modifica l’article 172, que queda redactat així: Exceptuant les zones d’edificació compacta tradicional, Clau 1a, i el sòl urbà consolidat, l’amplada dels camins és de 6 metres entre façanes.


En les zones d’edificació compacta tradicional, Clau 1a, i en sòl urbà consolidat, l’amplada dels camins no podrà ser inferior a 3,25 metres entre façanes.

Disposició final única

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 18 de novembre del 2019