1 / 1

Liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UA-Suble-01

Decret del 18-11-2019, pel què s’aprova el compte de la liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UA-Suble-01, “el Falgueró”,

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre del 2019, donant conformitat al compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-01 “el Falgueró”, formulat per l’associació de promoció urbanística.

Vist que en termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient mitjançant l’edicte publicat al Bopa núm. 85, de data 9 d’octubre del 2019, no s’ha presentat cap al·legació en relació al mateix,

Vist el que disposa l’article 100 del Reglament urbanístic, relatiu a l’aprovació del compte de liquidació definitiva dels projectes de reparcel·lació,
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 18 de novembre del 2019,

Decreta

Article 1
S’aprova la liquidació de la reparcel·lació del Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-01 “el Falgueró”.

Article 2
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

D’acord amb l’article 100 del Reglament urbanístic, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, dins un termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació o de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 18 de novembre del 2019