1 / 1

Aprovació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació PA-09

Decret del 18-11-2019, d’aprovació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació PA-09


Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre del 2019, donant conformitat al projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació PA-09, delimitat al nord i oest per la UA-Sunc-09, al sud amb sòl urbà consolidat UA-Suc-1.8 i a l’est per la UA-Sunc-09;


Vistes que en el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient mitjançant l’edicte publicat al Bopa núm. 85, de data 9 d’octubre del 2019, no s’ha presentat cap al·legació en relació al mateix;


Vist que els informes que el Comú va requerir als ministeris del Govern afectats per llurs competències sectorials, són favorables a l’aprovació del projecte de reparcel·lació;


Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Comú, en relació al compliment dels tràmits i procediments preceptius establerts als articles 103 i 104 del Reglament Urbanístic,


Vist el que disposa l’article 103.3 del Reglament urbanístic, en relació a l’aprovació del projecte de reparcel·lació;


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 18 de novembre del 2019, ha aprovat el següent Decret:

Decret del 18-11-2019, d’aprovació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació PA-09

Article 1
S’aprova el projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació PA-09, delimitat al nord i oest per la UA-Sunc-09, al sud amb sòl urbà consolidat UA-Suc-1.8 i a l’est per la UA-Sunc-09, d’acord amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

Article 2
Es requereix als propietaris de terrenys compresos dins del polígon d’actuació per tal que, conjuntament amb el Comú, elevin a escriptura pública el Decret d’aprovació i els plànols del projecte de reparcel·lació en què es reflecteixin la configuració de la nova situació i titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com les càrregues que han estat assignades a cadascuna d’elles.
D’acord amb el procediment establert a l’article núm. 104 del Reglament urbanístic, es requereix també als propietaris del polígon d’actuació per tal que es constitueixin, mitjançant escriptura pública, en associació de promoció urbanística, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.

Article 3
Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb la relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el projecte de reparcel·lació sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.

Article 4
Aquest projecte de reparcel·lació te el caràcter de document públic i tothom i en tot moment pot consultar-lo.
D’acord amb l’article núm. 146 de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, dins d’un termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació o de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 18 de novembre del 2019.


Annex núm. 1


Relació de propietaris afectats pel Polígon d’actuació PA-09:


· Jordi Montané Teixé
· Joan Albert Montané Teixé
· Administradors judicials d’Helena Babot Portell