1 / 1

Modificació fitxes i normes urbanístiques POUP (V modificació)

Decret del 18-11-2019, de modificació de les fitxes urbanístiques i normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (V MODIFICACIÓ)

 

Vist l’acord provisional de modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany, adoptat en la sessió celebrada el dia 19 d’agost del 2019 (BOPA núm. 72, de data 28 d’agost del 2019),

Vist l’acord del Govern, de data 9 d’octubre del 2019, aprovant la modificació abans esmentada,

Vist l’article 106.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 18 de novembre del 2019, ha aprovat el següent Decret:

 

 

Decret de modificació de les fitxes urbanístiques i normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany
(V MODIFICACIÓ)

 

 

Article 1

Modificació de les fitxes urbanístiques PA-06 i UA-Suc-01

Es modifiquen les fitxes urbanístiques PA-06 i UA-SUC-01, que queden redactades respectivament, conforme als documents annex núm. 1 i annex núm. 2 d’aquest Decret. 

 

Article 2

Modificació dels límits de la UA-Suc-1.11

En el document annex núm. 2 es publica la fitxa urbanística UA-Suc-01 modificada.

 

Article 3

Modificació de l’article 117 de les Normes urbanístiques

Es modifica el següent paràmetre de l’article 117, apartat 4.2, que queda redactat així:

Fondària edificable

La profunditat màxima és de 22 metres mesurats al centre de les façanes (edifici únic o suma de dos edificacions en pati de parcel·la) des del límit d’edificació del front principal que correspon a l’alineació a carrer: els cossos sortints s’autoritzen sobre la voravia, amb les limitacions establertes per la normativa.

 

 

Article 4

Modificació de l’article 118 de les Normes urbanístiques

Es modifica el següent paràmetre de l’apartat 8.1, que queda redactat així:

Alçada reguladora referida al carrer

L’altura màxima reguladora serà de 9,50 m. per la PB + 1 que conforma el sòcol màxim, a més de les 18 plantes restants.

Es fixa així mateix unes altures màximes :

Edificis de 10 plantes : 38 m.

Edificis de 15 plantes : 55 m.

Edificis de 20 plantes : 70 m.

 

Es modifiquen els següents paràmetres de l’apartat 8.4, que queden redactats així:

Cossos sortints

No s’autoritzen en l’espai del 15% de sòl privat d’ús públic.

Elements sortints

No s’autoritzen en l’espai del 15% de sòl privat d’ús públic.

Composició de la façana

No es podran construir parets mitgeres cegues.

 

 

Article 5

Modificació de l’article 174 de les Normes urbanístiques

Es modifica el punt 3 de l’article 174, que queda redactat així:

  • Hi ha d’haver una cambra independent i ventilada per a cubells d’escombraries que permeti la recollida selectiva i l’emmagatzematge de, com a mínim, les fraccions d’envasos lleugers, del vidre, del paper, del cartró i del rebuig. Aquesta cambra ha de disposar d’instal·lació d’il·luminació elèctrica estanca, d’aigua freda i de desguàs per a la neteja dels espais comunitaris, i ha de tenir accés directe des de l’exterior. El Comú regularà les dimensions d’aquest espai en funció del tipus de recollida de residus que faci i de les previsions d’implantació de la recollida selectiva. Això no obstant, la superfície de la cambra serà com a mínim de 1 x 1 metres, per cada 10 unitats o fracció, ja siguin habitatges o despatxos, i per cada 25 habitacions d’hotel, motel, residència, clínica o similar.

 

  • En la zona del Clot d’Emprivat (Clau 2b) els projectes d’edificació hauran de preveure la construcció d’equips de contenidors soterrats en la ubicació que determini el Comú. El Comú determinarà també, el tipus, característiques, materials, etc. dels equips a construir. Les dimensions i quantitats necessàries s’establiran en funció dels usos i ocupacions dels projectes presentats a aprovació del Comú. Com a mínim, s’haurà de construir un equip format per 4 unitats, corresponents a la recollida selectiva de paper/cartró, vidre, envasos lleugers i rebuig.

 

Els equips construïts pels promotors/propietaris, es cediran al Comú en el moment d’atorgar la llicència d’ús de l’obra autoritzada.

 

 

Article 6

Modificació de la fitxa urbanística UA-Suc-01

Es modifiquen els límits d’edificació de la parcel·la cadastral 7P01607 situada a la urbanització de Can Diumenge.

En el document annex núm. 2 es publica la fitxa urbanística UA-Suc-01 modificada.

 

Article 7

Modificació dels articles 19, 117 i 127 de les Normes urbanístiques

Es modifica l’Article 19, apartat 2, que queda redactat així:

  1. El nombre màxim de plantes referit al carrer s’estableix en funció de les tipologies urbanes existents i de les amplades de carrer, de la manera següent (vegeu gràfics annexos: croquis 2 i 3):

Amplada de vial

Nombre màxim de plantes

Alçada reg. màx.

Alçada màx. Per sobre ARM

< 8,00 m

5 p. (p. b. + 4 p.)

12,50 m

3,00 m

 ≥8,00 m

7 p. (p. b. + 6 p.)

19,50 m

4,00 m

 

 

Es modifica el següent paràmetre de l’Article 117, apartat 4.1, que queda redactat així:

Alçada reguladora referida al carrer

L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 19,50 metres (19,50 m + 4 m), quan l’edifici estigui davant d’un carrer d’amplada igual o superior a 8 metres.

L’edificació de la UA-SUC-10 tindrà una altura de 21,50 metres (21,50 m + 3 m).

L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 12,50 metres (12,50 m + 3 m), quan l’edifici estigui davant d’un carrer d’amplada inferior a 8 metres.

 

 

Es modifica el següent paràmetre de l’Article 119, apartat 4.1, que queda redactat així:

Alçada reguladora referida al carrer

L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 19,50 metres (19,50 m + 4 m) per a vials d’amplada igual o superior a 8 metres.

 

 

Es modifica el següent paràmetre de l’Article 127, apartat 4.3, que queda redactat així:

 

Alçada màxima a carener o alçada màxima reguladora

Edificis construïts en alineació amb la carretera de l’Obac: l’alçada màxima a carener  És de 17 metres respecte al vial (voravia de la carretera de l’Obac).

Edificis construïts en alineació a carrer de nucli antic o en terreny al nucli antic: L’alçada màxima és de 12,50 metres fins a carener, presos des del nivell més baix de la parcel·la o des del vial més baix, si aquest vial és inferior a 8 metres d’amplada.

Quan l’edifici se situï davant d’un carrer d’amplada igual o superior a 8 metres, l’alçada reguladora màxima serà de 19,50 metres (19,50 metres + 4 metres).

En la UA-SUNC-07, Carrer de l’Obac, part alta, s’aplicaran els croquis 23 i 24.

 

 

Article 8

Modificació del Polígon d’actuació PA-14

S’elimina el polígon PA-14, i el terreny passa a formar part integrant de la unitat d’actuació UA-Suc-1.3.

En el document annex núm. 2 es publica la fitxa urbanística UA-Suc-01 modificada.

  

Disposició final única

 

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

  

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 18 de novembre del 2019

 

Annexos