1 / 1

Aprovació UA-Suble 11 Étang Salé

Decret del 18-11-2019, d’aprovació del Pla parcial pel desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació UA-Suble 11, "Étang Salé"


Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre del 2019, donant conformitat al projecte del Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-11 “Etang Sale”, formulat per la societat Caldamont, SA i Josep Santuré Maya, que inclou els terrenys delimitats al nord per sòl urbanitzable UA-Suble-10, al sud per sòl urbà consolidat UA-PA-04 i UA-Suc-1.3, a l’est per sòl urbà consolidat UA-PA-05 i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-Suc-1.3,


Vist que en el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient mitjançant l’edicte publicat al Bopa núm. 85, de data 9 d’octubre del 2019, no s’ha presentat cap al·legació en relació al mateix,


Vist que els informes que el Comú va requerir simultàniament als ministeris del Govern afectats per llurs competències sectorials, són favorables a l’aprovació del Pla Parcial,


Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, en el sentit que no és preceptiu el seu informe quan els plans parcials compten amb l’acord unànime de tots els propietaris concernits,


Vist el conveni de data 15 de juliol de 2013 i l’Addenda de data 24 de març del 2014 establert entre la societat Caldamont, SA i les comunitats de propietaris de l’edifici i de l’aparcament del conjunt residencial les Teulades de Monducal, que acompanya la documentació presentada per obtenir l’aprovació del Pla Parcial,


Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Comú, en relació al compliment dels tràmits i procediments preceptius establerts als articles 61, 62, i 63 del Reglament Urbanístic,


Vist el que disposa l’article 64 del Reglament urbanístic, en relació als articles 112, 113 i 121 del Text refós de la LGOTU, relatius a l’aprovació i publicació dels Plans Parcials,


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 18 de novembre del 2019,

Decreta

Article 1
S’aprova el projecte de Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-11, “Etang Salé”, que inclou els terrenys delimitats al nord per sòl urbanitzable UA-Suble-10, al sud per sòl urbà consolidat UA-PA 04 i UA-Suc-1.3, a l’est per sòl urbà consolidat UA-PA-05 i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-Suc-1.3, d’acord amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.


Article 2
Es requereix a la societat mercantil Caldamont, SA al Sr. Josep Santuré Maya i als Srs. Esteve, Daniel i Joan Pere Santuré Hebrard, per tal que conjuntament amb el Comú, dins del termini màxim de tres mesos comptats des de la data d’aprovació del Pla Parcial, elevin a escriptura pública el conveni d’urbanització, el decret d’aprovació i els plànols del projecte de reparcel·lació en què es reflecteixin la configuració de la nova situació i titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú.


D’acord amb el procediment establert a l’article 110 del Reglament urbanístic, es requereix també als propietaris per tal que, en el termini màxim de tres mesos comptats des de la data d’aprovació del Pla Parcial, es constitueixin, mitjançant escriptura pública, en associació de promoció urbanística, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.

Article 3
El projecte d’urbanització haurà d’especificar la data de lliurament al Comú, totalment lliures de càrregues i gravàmens, de les places d’aparcament que constitueixen la cessió obligatòria i gratuïta per a equipaments. Aquesta data en cap cas podrà anar més enllà de la recepció definitiva de les obres d’urbanització.

Article 4
Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb la relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el Pla Parcial sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.

Article 5
Aquest projecte de Pla Parcial te el caràcter de document públic i tothom i en tot moment pot consultar-lo.


D’acord amb l’article 146 de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, dins d’un termini d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 18 de novembre del 2019.


Annex núm. 1


Relació de propietaris afectats pel Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-11, “Étang Salé”:


· Caldamont, SA representada pel Sr. Pere Josep Augé Sànchez
· Sr. Josep Santuré Maya
· Srs. Esteve, Daniel i Joan Pere Santuré Hebrard