Cinquena modificació del POUPEE

Acord provisional

Exposició de motius:

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (en el successiu el POUPEE).

Vistos els articles 105 i 106 del Text Refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU), el Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió celebrada el dia 19 d’agost del 2019, ACORDA:

1. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació del POUPEE, i trametre-la al Govern per a la seva aprovació prèvia en els termes de l’article 99 del Text refós de la LGOTU.

2. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el següent Acord provisional:

Acord provisional de modificació de les fitxes urbanístiques i normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (V MODIFICACIÓ)

Modificació primera

a) Justificació

Atesa l’opinió del Comú i de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, expressada en el marc de la tramitació del recurs administratiu d’alçada presentat pel Sr. Josep Maria Cases Ribalta (registre núm. 8835660), contra la inclusió de la seva parcel·la dins del polígon d’actuació PA-06,

La parcel·la referida limita amb la carretera de l’Obac i amb el Camí de la Font del Gat i disposa de tots els serveis per a ser qualificada com a sòl urbà consolidat sense necessitat de formar part del polígon d’actuació PA-06, i per tant es proposa excloure-la del polígon.

b) Proposta de modificació

Modificar el polígon d’actuació PA-06 excloent la parcel·la cadastral 7P00834, que passa a formar part de la UA-SUC-1.5

(Annex núm. 1: Fitxa Urbanística PA-06)
(Annex núm. 2: Fitxa urbanística UA-SUC-01)

Modificació segona

a) Justificació

Aquesta modificació es proposa als efectes de rectificar l’error detectat en la fitxa UA-SUC-1.11, en la que es qualifica com a sòl urbà consolidat una superfície de terreny comunal, a tenor de l’article 38.2 de la LGOTU (Sòl no urbanitzable. Constitueixen sòl no urbanitzable tots els terrenys dels comuns i dels quarts.)

b) Proposta de modificació

S’ajusten els límits de la UA-SUC-1.11
(Veure annex núm. 2: Fitxa urbanística UA-SUC-01)

Modificació tercera

a) Justificació

En la zona qualificada amb Clau 2 Zona d’edificació en alineació al vial, es dona el cas de parcel·les de gran profunditat respecte de l’alineació al carrer i que no es poden reparcel·lar per la impossibilitat de crear nous accessos.

Per tal de millorar la qualitat dels edificis i les condicions d’habitabilitat en aquestes parcel·les, es proposa modificar el paràmetre referit a la fondària edificable en el sentit de poder dividir la profunditat màxima de 22 metres de l’edificació, mantenint l’alineació al carrer i creant un pati de parcel·la entre edificacions. Amb el ben entès que es compleixi la resta de reglamentació sectorial vigent.

b) Proposta de modificació

Es modifica l’article 117 apartat 4.2. Fondària edificable

On hi diu:

Fondària edificable

La profunditat màxima és de 22 metres mesurats al centre de les façanes, des del límit d’edificació del front principal que correspon a l’alineació a carrer; els cossos sortints s’autoritzen sobre la voravia, amb les limitacions establertes per la normativa.

Queda redactat així:

Fondària edificable La profunditat màxima és de 22 metres mesurats al centre de les façanes (edifici únic o suma de dos edificacions en pati de parcel·la) des del límit d’edificació del front principal que correspon a l’alineació a carrer: els cossos sortints s’autoritzen sobre la voravia, amb les limitacions establertes per la normativa.

Modificació quarta

a) Justificació

En relació a l’article 118, Clau 2b.2, de les Normes Urbanístiques, “Clot d’Emprivat”:

• L’apartat 8.1 estableix que l’alçada màxima reguladora referida al carrer, en relació al sòcol, serà de 9,50 m per la PB + 1, calculat des del punt més baix dels carrers que conformen la illa.

Vista la realitat física de les parcel·les, escau que l’alçada reguladora es mesuri igual que a la resta de zones, segons l’article 18 de les Normes Urbanístiques, Punt d’aplicació de l’alçada reguladora referida al carrer.

• La Clau 2b.2 fixa un 15% de sòl privat d’ús públic, lliure d’edificació per cada projecte. El Comú entén que ha de ser lliure també de cossos volats i elements sortints.

• L’apartat 8.4 Composició de la façana no preveu cap determinació.

Interessa evitar l’aparició de noves parets mitgeres.

b) Proposta de modificació

• Es modifica l’article 118, apartat 8.1.

Alçada reguladora referida al carrer.

On hi diu:

Alçada reguladora referida al carrer

L’altura màxima reguladora serà de 9,50 m. per la PB + 1 que conforma el sòcol màxim, calculat des del punt més baix dels carrers que conformen la illa, a més de les 18 plantes restants.
Es fixa així mateix unes altures màximes:
Edificis de 10 plantes: 38 m.
Edificis de 15 plantes: 55 m.
Edificis de 20 plantes: 70 m.


Queda redactat així:

Alçada reguladora referida al carrer
L’altura màxima reguladora serà de 9,50 m. per la PB + 1 que conforma el sòcol màxim, a més de les 18 plantes restants.
Es fixa així mateix unes altures màximes:
Edificis de 10 plantes: 38 m.
Edificis de 15 plantes: 55 m.
Edificis de 20 plantes: 70 m.

• Es modifica l’article 118, apartat 8.4. Cossos sortints, Elements sortints, Composició de la façana.

On hi diu:
Cossos sortints: No es determina
Elements sortints: No es determina
Composició de la façana: No es determina

Queda redactat així:

Cossos sortints: No s’autoritzen en l’espai del 15% de sòl privat d’ús públic.
Elements sortints: No s’autoritzen en l’espai del 15% de sòl privat d’ús públic.
Composició de la façana: No es podran construir parets mitgeres cegues.

Modificació cinquena

a) Justificació

L’article 174 Condicions dels espais comuns d’accés als edificis de les Normes Urbanístiques, determina les característiques de les cambres d’escombraries que han de preveure els edificis.
En la zona específica del Clot d’Emprivat, en la que hi ha parcel·les de gran dimensió que donaran lloc a una gran densitat d’habitants, interessa substituir les cambres d’escombraries dels edificis per equips soterrats de recollida selectiva a l’espai exterior. Aquests equips seran construïts a càrrec dels promotors /propietaris seguint les directrius donades pel Comú, i seran cedits al Comú per al seu posterior ús i manteniment, un cop finalitzades les obres.

b) Proposta de modificació

Es modifica l’article 174 Condicions dels espais comuns d’accés als edificis, afegint el següent apartat al punt 3. Serveis:

• En la zona del Clot d’Emprivat (Clau 2b) els projectes d’edificació hauran de preveure la construcció d’equips de contenidors soterrats en la ubicació que determini el Comú. El Comú determinarà també, el tipus, característiques, materials, etc. dels equips a construir. Les dimensions i quantitats necessàries s’establiran en funció dels usos i ocupacions dels projectes presentats a aprovació del Comú. Com a mínim, s’haurà de construir un equip format per 4 unitats, corresponents a la recollida selectiva de paper/cartró, vidre, envasos lleugers i rebuig.
Els equips construïts pels promotors/propietaris, es cediran al Comú en el moment d’atorgar la llicència d’ús de l’obra autoritzada.

Modificació sisena

a) Justificació

Correcció d’error material adaptant els límits d’edificació de la parcel·la cadastral 7P01607 situada a la urbanització de Can Diumenge, d’acord amb la Resolució núm. 124905/2012 del 6 de novembre del 2012, de la Comissió Tècnica d’Urbanisme.

b) Proposta de modificació

Es modifica el plànol conforme a la resolució referida
(Veure annex núm. 2: Fitxa urbanística UA-SUC-01)

Modificació setena

a) Justificació

Les Normes urbanístiques actuals diferencien l’alçada reguladora i l’alçada màxima dels edificis de 7 plantes en funció de l’amplada del carrer.

Per tal de millorar les condicions d’habitabilitat pel que fa a l’alçada de les plantes, es proposa establir una única tipologia d’alçada reguladora i d’alçada màxima pels edificis de 7 plantes, independent de l’amplada del carrer.

b) Proposta de modificació

Es modifica l’Article 19 Nombre de plantes referit al carrer, apartat 2.

On hi diu:

2. El nombre màxim de plantes referit al carrer s’estableix en funció de les tipologies urbanes existents i de les amplades de carrer, de la manera següent (vegeu gràfics annexos: croquis 2 i 3):

 

Amplada de vial

Nombre màxim de plantes

Alçada reg. màx.

Alçada màx. per sobre ARM

< 8,00 m

5 p. (p. b. + 4 p.)

12,50 m

3,00 m

8,00 ≥ amplada carrer < 11,00 m

7 p. (p. b. + 6 p.)

18,50 m

3,00 m

≥11,00 m

7 p. (p. b. + 6 p.)

19,50 m

4,00 m

Queda redactat així:

2.El nombre màxim de plantes referit al carrer s’estableix en funció de les tipologies urbanes existents i de les amplades de carrer, de la manera següent (vegeu gràfics annexos: croquis 2 i 3):

Amplada de vial

Nombre màxim de plantes

Alçada reg. màx.

Alçada màx. per sobre ARM

< 8,00 m

5 p. (p. b. + 4 p.)

12,50 m

3,00 m

≥8,00 m

7 p. (p. b. + 6 p.)

19,50 m

4,00 m

En conseqüència, es modifiquen:

• Article 117. Zona d’edificació en alineació a vial, Intensitat I, Clau 2a, apartat 4.1 Alçada reguladora referida al carrer.

On hi diu:

Alçada reguladora referida al carrer

L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 19,50 metres (19,50 m + 4 m), quan l’edifici estigui davant d’un carrer d’amplada igual o superior a 11 metres.
Quan l’edifici estigui davant d’un carrer d’amplada inferior a 11 metres i superior a 8 metres, l’alçada reguladora màxima serà de 18,50 metres (18,50 m + 3 m).
L’edificació de la UA-SUC-10 tindrà una altura de 21,50 metres (21,50 m + 3 m).
L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 12,50 metres (12,50 m + 3 m), quan l’edifici estigui davant d’un carrer d’amplada inferior a 8 metres.

Queda redactat així:

Alçada reguladora referida al carrer

L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 19,50 metres (19,50 m + 4 m), quan l’edifici estigui davant d’un carrer d’amplada igual o superior a 8 metres.
L’edificació de la UA-SUC-10 tindrà una altura de 21,50 metres (21,50 m + 3 m).
L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 12,50 metres (12,50 m + 3 m), quan l’edifici estigui davant d’un carrer d’amplada inferior a 8 metres.

• Article 119. Zona d’edificació en alineació a vial, Intensitat II, Clau 2c, apartat 4.1 Alçada reguladora referida al carrer.

On hi diu:

Alçada reguladora referida al carrer

L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 19,50 metres (19,50 m + 4 m) per a vials de 13 metres d’amplada i de 18,50 metres (18,50 m + 3 m) per a vials d’amplada inferior.

Queda redactat així:

Alçada reguladora referida al carrer L’alçada reguladora màxima (ARM) és de 19,50 metres (19,50 m + 4 m) per a vials d’amplada igual o superior a 8 metres.

• Article 127. Zona d’edificació amb volumetria específica, Zona urbana Intensitat I, Clau 5a, apartat 4.3 Alçada màxima a carener o alçada màxima reguladora.

On hi diu:

Alçada màxima a carener o alçada màxima reguladora
Edificis construïts en alineació amb la carretera de l’Obac: l’alçada màxima a carener és de 17 metres respecte al vial (voravia de la carretera de l’Obac).
Edificis construïts en alineació a carrer de nucli antic o en terreny al nucli antic: L’alçada màxima és de 12,50 metres fins a carener, presos des del nivell més baix de la parcel·la o des del vial més baix, si aquest vial és igual o inferior a 7,50 metres d’amplada.
Quan l’edifici se situï davant d’un carrer d’amplada inferior a 11 metres i superior a 8 metres, l’alçada reguladora màxima serà de 18,50 metres (18,50 metres + 3 metres).
En la UA-SUNC-07, Carrer de l’Obac, part alta, s’aplicaran els croquis 23 i 24.

Queda redactat així:

Alçada màxima a carener o alçada màxima reguladora Edificis construïts en alineació amb la carretera de l’Obac: l’alçada màxima a carener És de 17 metres respecte al vial (voravia de la carretera de l’Obac).
Edificis construïts en alineació a carrer de nucli antic o en terreny al nucli antic: L’alçada màxima és de 12,50 metres fins a carener, presos des del nivell més baix de la parcel·la o des del vial més baix, si aquest vial és igual o inferior a 8 metres d’amplada.
Quan l’edifici se situï davant d’un carrer d’amplada igual o superior a 8 metres, l’alçada reguladora màxima serà de 19,50 metres (19,50 metres + 4 metres).
En la UA-SUNC-07, Carrer de l’Obac, part alta, s’aplicaran els croquis 23 i 24.

Modificació vuitena

a) Justificació

D’acord amb el cadastre comunal, els terrenys delimitats pel polígon d’actuació PA-14, formen una sola unitat cadastral (7P01961). Correlativament, procedeix eliminar el referit polígon, pel fet que el terreny que conforma aquesta unitat cadastral disposa de tots els serveis per a ser considerat com a sòl urbà consolidat.

b) Proposta de modificació

S’elimina el polígon PA-14, i el terreny passa a formar part integrant de la unitat d’actuació UA-SUC-1.3

(Veure annex núm. 2: Fitxa urbanística UA-SUC-01)

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 d’agost del 2019.

Vist i plau
La Cònsol Major
Trini Marin Gonzalez

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL

 

Annex 1 a

Annex 1 b

Annex 2