1 / 1

Decret d’aprovació del Pla parcial UA-Suble-31

Vist l’acord d’aprovació del Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-SUBLE-31 “Zona del Soqué”, adoptat pel Comú d’escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 25 de juny del 2018 (Bopa núm. 42, del 4 de juliol del 2018), formulat per la societat PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA la Sra. Alice Rose SAZY, els germans Srs. David, Marc i Lara RODRIGUEZ ZAMORA, la Sra. Josepa GARCIA NAUDÍ i la Sra. Avelina BESOLÍ BACO, que inclou els terrenys delimitats a nord per sòl no urbanitzable i per la UA-Suble-33, al sud per la UA-Suble-30, al l’est per la carretera d’Engolasters i a l’oest per la UA-Suble-27,

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 17 de desembre del 2018, per mitjà del qual es sotmet novament a informació pública el Pla parcial esmenat de la unitat Unitat d’Actuació UA-SUBLE-31 “Zona del Soqué

Vistes les al·legacions formulades en el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient mitjançant l’edicte publicat al Bopa núm. 1, del 2 de gener del 2019,  per part de les Sres. Montserrat SIRES GRAU (registre núm. 7078729) i Lurdes i Carme SIRES GRAU (registre núm. 7078728),

Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, da data 26 de març del 2019, informant favorablement l’esmena del Pla Parcial de la UA-Suble-31, “Zona del Soqué”, de conformitat amb els articles 121 c) i 132.2 b) del Text refós de la LGOTU,

Vist el que disposa l’article 64 del Reglament urbanístic, en relació als articles 112, 113 i 121 del Text refós de la LGOTU, relatius a l’aprovació i publicació dels Plans Parcials,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 15 d’abril del 2019,

 

DECRETA

 

Article 1

S’aprova el projecte de Pla Parcial esmenat de la Unitat d’Actuació UA-Suble-31, “Zona del Soqué”, què inclou els terrenys delimitats a nord per sòl no urbanitzable i per la UA-Suble-33, al sud per la UA-Suble-30, al l’est per la carretera d’Engolasters i a l’oest per la UA-Suble-27, d’acord amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

 

 

Article 2

Es desestimen les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública en relació al Pla Parcial per les Sres. Montserrat, Lurdes i Carme SIRES GRAU,

 

Article 3

Es requereix a la societat PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA la Sra. Alice Rose SAZY, els germans Srs. David, Marc i Lara RODRIGUEZ ZAMORA, la Sra. Josepa GARCIA NAUDÍ i la Sra. Avelina BESOLÍ BACO  per tal que conjuntament amb el Comú, elevin a escriptura pública el conveni d’urbanització, el decret d’aprovació i els plànols del projecte de reparcel·lació en què es reflecteixin la configuració de la nova situació i titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú.

D’acord amb el procediment establert a l’article 110 del Reglament urbanístic, es requereix també als propietaris del Pla Parcial per tal que es constitueixin, mitjançant escriptura pública, en associació de promoció urbanística, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.

 

Article 4

Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb la relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el Pla Parcial sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.

 

Article 5

Aquest projecte de Pla Parcial té el caràcter de document públic i tothom i en tot moment pot consultar-lo.

 

D’acord amb l’article núm. 146 de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, dins d’un termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació o de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública  per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 15 d’abril de 2019.

 

       Vist i Plau                                                                                     P. o. del Comú

LA CÒNSOL MAJOR                                                            EL SECRETARI GENERAL

Trini Marin Gonzalez

 

  

Annex núm. 1

 

 

Relació de propietaris afectats pel Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-31, “Zona del Soqué”:

 

 

  • PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA
  • Alice Rose SAZY
  • David RODRIGUEZ ZAMORA
  • Marc RODRIGUEZ ZAMORA
  • Lara RODRIGUEZ ZAMORA
  • Josepa GARCIA NAUDÍ
  • Avelina BESOLÍ BACO
  • Montserrat SIRES GRAU