Tercera modificació del POUPEE

Decret

Vist l’acord provisional de modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany, adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 4 de febrer del 2019 (BOPA núm. 13, de data 13 de febrer del 2019),
Vist l’acord del Govern, de data 10 d’abril del 2019, aprovant la modificació abans esmentada, excepció feta de la modificació quinzena que ha de ser objecte de nova aprovació provisional,
Vist l’article 106.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme,
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 19 d’agost del 2019, ha aprovat el següent DECRET:
Decret de modificació de les fitxes urbanístiques i normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (III MODIFICACIÓ)

Article 1
Modificació de la fitxa urbanística UA-SUble-21, Camí del Picó.
Es modifica la fitxa urbanística UA-SUble-21. Camí del Picó, que queda redactada conforme al document annex núm. 1 d’aquest Decret.

Article 2
Modificació de l’article 18 de les Normes urbanístiques.
S’afegeix el croquis 10 bis del sistema d’ordenació per a alineacions de carrer, per a determinació de l’ARM, a l’article 18 de les Normes urbanístiques.
En el document annex núm. 2 es publica el croquis 10 bis.

Article 3
Modificació de la unitat d’actuació UA-SUC-1.15.
Es modifica la clau urbanística d’una franja de terreny sobre la Ctra. d’Engolasters, a la Urbanització Serrat de l’Estany, de la Fitxa urbanística UA-SUC-1.15.
En l’annex núm. 3 es publica el plànol de modificació, núm. O4.b.

Article 4
Modificació de l’article 24 de les Normes urbanístiques.
Es modifica l’article 24 de les Normes urbanístiques, apartat 2, que queda redactat així:
2. Les plataformes d’anivellació de terrenys possibles en les zones edificables amb la tipologia aïllada, destinada a usos residencial o terciari, s’ajustaran a les limitacions següents:
a) En general, el màxim desnivell entre el terreny transformat i el que pugui entendre’s com a natural serà de 9 metres per sobre. Aquests límits màxims de variació topogràfica s’aplicaran de manera esglaonada. Cap mur podrà superar l’alçada màxima de 3 metres, excepte el primer mur, que podrà tenir una alçada màxima de 4 metres. Es podran construir talussos enjardinats d’un màxim de 45º de pendent i per sobre d’aquests talussos només es podrà fer un mur que estigui separat tres metres com a mínim del primer i sense superar els nou metres d’alçada màxima total, determinats en el Reglament de construcció. (Vegeu gràfic annex: croquis 11)
b) Excepcionalment, en la zona d’edificació residencial aïllada, Intensitat I, Clau 4a, en les parcel·les amb accés únic des d’un vial situat en la cota superior, el màxim desnivell entre el terreny modificat i el que pugui entendre’s com a natural podrà ser d’11 metres. Aquest desnivell màxim de variació topogràfica s’aplicarà de manera esglaonada. Els murs tindran obligatòriament una alçada de 3 metres, excepte el primer mur, que podrà tenir una alçada màxima de 5 metres sobre la cota de la rasant del terreny. Es podran construir talussos enjardinats d’un màxim de 45º de pendent entre murs, mesurats des del coronament del mur situat a cota inferior. La distància mínima entre murs emprats en la modificació del terreny haurà de ser com a mínim de 3 metres.
En aquests casos, serà obligatori aplicar l’alçada reguladora màxima de l’edificació d’11,50 metres, i cap punt de l’edificació podrà superar els 6 metres d’alçada respecte de la rasant del vial. (Vegeu gràfic annex: croquis 13)

Article 5
Modificació de la UA-SUC-1.13.
Es modifiquen els paràmetres gràfics de les parcel·les núm. 1 i núm. 3 del carrer del Falgueró.
En el document annex núm. 4 es publica el plànol de modificació, núm. O4.a.

Article 6
Modificació de la unitat d’actuació UA-SUC-1.3.
S’ajusten els límits de la UA-SUC-1.3 en la zona del Camí d’Ensucaranes.
En el document annex núm. 5 es publica el plànol de modificació núm. O4.c.

Article 7
Modificació de la unitat d’actuació UA-SUC-1.5.
Es modifica la qualificació urbanística de la parcel·la situada a la Plaça Santa Anna, antic Hotel Pla.
En el document annex núm. 5 es publica el plànol de modificació núm. O4.c.

Article 8
Modificació del Polígon d’actuació PA-14.
Es modifica la fitxa urbanística PA-14, que queda redactada conforme al document annex núm. 6 d’aquest Decret.

Article 9
Modificació de la qualificació de dos edificis.
Es qualifiquen en règim de “fora d’ordenació” les edificacions situades al carrer Hortalets de Ribot núms. 6 i 8.
En el document annex núm. 7 es publica el plànol de modificació núm. O.10.

Article 10
Modificació de l’article 175 de les Normes urbanístiques.
Es modifica l’article 175 Condicions de l’habitatge que queda redactat així:
- La superfície útil mínima dels habitatges és de 45 m2.
- En les obres de nova construcció, ampliació, rehabilitació, reforma o canvis d’ús, es fixa una densitat màxima del 10% dels habitatges totals de la promoció, amb superfície útil entre 45 m2 i 65 m2.
- Quan de l’aplicació d’aquest percentatge en resulti un nombre fraccionari d’habitatges, s’ha d’arrodonir el nombre a la fracció inferior.
- Els habitatges amb una superfície útil de 65 m2 o inferior, disposaran com a màxim, de 2 dormitoris.
Superfície útil:
1. La superfície útil d’un habitatge o d’una peça de l’habitatge és l’àrea del polígon que delimita l’espai cobert amb una alçada no inferior a 1,80 m, descomptant els elements constructius destinats a tancaments, tabiqueria, estructura i instal·lacions.
2. La superfície útil d’un habitatge s’ha d’expressar necessàriament separant la part de la superfície interior, de la part de la superfície d’espais exteriors d’ús privatiu.

Article 11
Modificació dels articles 119, 121 i 127 de les Normes Urbanístiques.
En el document annex núm. 8 es publica l’article 119, Zona d’edificació en alineació a vial. Intensitat II. Clau 2c.
En el document annex núm. 9 es publica l’article 121, Zona d’edificació per definició volumètrica. Intensitat I. Clau 3a.
En el document annex núm. 10 es publica l’article 127, Zona d’edificació amb volumetria específica. Zona urbana Intensitat I. Clau 5a.

Article 12
Modificació de les fitxes urbanístiques UA-SUNC-08 Planell de les Forques, UA-SUNC-09 Carrer de l’Obac – Part alta i UA-SUble-25 Camí de Coll de Caldes.
Modificació del croquis núm. 19 de les Normes Urbanístiques.
Incorporació dels croquis núm. 23 i núm. 24 a les Normes Urbanístiques.
Es modifiquen les fitxes urbanístiques UA-SUNC-08 Planell de les Forques, UA-SUNC-09 carrer de l’Obac – Part alta i UA-SUble-25 Camí de Coll de Caldes, que queden redactades respectivament, conforme als documents annex núm. 11, annex núm. 12 i annex núm. 13, d’aquest Decret.
En el document annex núm.14 es publica el croquis núm. 19.
En el document annex núm. 15 es publica el croquis núm. 23.
En document annex núm. 16 es publica el croquis núm. 24.

Article 13
Modificació de la fitxa urbanística UA-Suble-30 La Devesa.
Es modifica la fitxa urbanística UA-Suble-30 La Devesa que queda redactada conforme al document annex núm. 17 d’aquest Decret.

Article 14
Modificació de les fitxes urbanístiques UA-Suble-13 Camí de Cal Diumenge i UA-SUble-08 Canal de les Costes.
Es modifiquen les fitxes urbanístiques de la UA-Suble-13 Camí de Cal Diumenge i UA-SUble-08 Canal de les Costes que queden redactades, respectivament, conforme als documents annex núm. 18 i annex núm. 19 d’aquest Decret.

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 d’agost del 2019.

Vist i plau
La Cònsol Major
Trini Marin Gonzalez

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL

 

 

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 4

Annex 5

Annex 6

Annex 7

Annex 8

Annex 9

Annex 10

Annex 11

Annex 12

Annex 13

Annex 14

Annex 15

Annex 16

Annex 17

Annex 18

Annex 19