1 / 1

Valors unitaris tipus de sòl

Decret del 24-9-2018, sobre els valors unitaris tipus del sòl


L’article 33.5 de la Llei general d’Ordenació del Territori i Urbanisme (en endavant la LGOTU), estableix que els Comuns han d’aprovar i fer públic, com a mínim un cop cada any, el valor del terreny de cada unitat d’actuació, amb l’especificació de les regles d’aplicació per determinar l’equivalent econòmic del valor del terreny objecte de cessió obligatòria per a cada unitat d’actuació.

Els valors establerts en aquest Decret son en euros per metre quadrat, i han estat calculats segons el tipus de sòl, de conformitat amb el títol V del Reglament Urbanístic modificat, de data 3 d’octubre del 2012.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 24 de setembre del 2018 aprova el següent,

DECRET SOBRE ELS VALORS UNITARIS TIPUS DEL SÒL

Article 1
El valor del metre quadrat de sòl de cessió obligatòria i gratuïta, a efectes de la compensació dinerària que han de satisfer al Comú els propietaris de terrenys situats en les diferents unitats d’actuació del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia en l’execució del planejament, és el que figura a l’annex núm. 1 d’aquest Decret.


En annex núm.2 es publica el plànol del sòl urbà consolitat (UA-Suc-01)

Article 2
Aquests valors tenen una vigència d’un any.

Article 3
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 de setembre de 2018

 

Podeu descarregar-vos l'annex 1 i 2 al següent enllaç.

Annex 1 i 2