1 / 1

Decret del 25-6-2018, pel què s’aprova la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (POUPEE).

Decret

Vist el Decret de data 20 de gener del 2017 (Bopa núm. 6, del 25 de gener del 2017), per mitja del qual es sotmet a informació pública tota la documentació que conforma el projecte de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (en endavant el POUPEE) durant el termini de 60 dies,

Vist el Decret del 23 d’agost de 2017 (Bopa núm. 58, del 6 de setembre del 2017) d’aprovació provisional de la primera revisió del POUPEE,

Examinades totes les al·legacions, observacions i propostes, presentades en el termini d’informació pública,

Vist l’acord del Govern, de data 6 de juny del 2018, d’aprovació prèvia de la primera revisió del POUPEE,

Vistos els articles 99, 100 i els concordants del Text refós de l’articulat i de les disposicions transitòria, derogatòries i finals de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol (en endavant la LGOTU),

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 25 de juny del 2018,

Decreta

Article 1

Es resolen les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública establert a través del Decret del 20 de gener del 2017, de publicació del projecte de la primera revisió del POUPEE.

Article 2

S’aprova definitivament, d’acord amb l’article 100 de la LGOTU, la primera revisió del POUPEE, amb tota la documentació que el conforma i les Normes urbanístiques i normativa complementària que el regulen.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les disposicions amb el mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general

Escaldes-Engordany, casa comuna, 25 de juny del 2018

Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR
Trini Marin Gonzalez

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL

 

01 Memòria.pdf

02 Plànols informació 1.pdf

02 Plànols informació 2.pdf

02 Plànols informació 3.pdf

02 Plànols informació 4.pdf

02 Plànols informació 5.pdf

02 Plànols informació 6.pdf

02 Plànols informació 7.pdf

02 Plànols informació 8.pdf

02 Plànols informació 9.pdf

02 Plànols ordenació 1.pdf

02 Plànols ordenació 2.pdf

02 Plànols ordenació 3.pdf

02 Plànols ordenació 4.pdf

02 Plànols ordenació 5.pdf

02 Plànols ordenació 6.pdf

02 Plànols ordenació 7.pdf

02 Plànols ordenació 8.pdf

02 Plànols ordenació 9.pdf

02 Plànols ordenació 10.pdf

02 Plànols ordenació 11.pdf

02 Plànols ordenació 12.pdf

03a UA SUC TR.pdf

03b PA.pdf

03c UA SUNC TR.pdf

03d UA SUBLE TR.pdf

04 Normes urbanistiques.pdf

05 Catàleg comunal.pdf

06 Estudi mediambiental V1.pdf

06 Estudi mediambiental V2.pdf