Ordinació del 15-12-2016 del Pressupost per a l’exercici econòmic 2017

Vista la Llei general de les finances públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003;

El Comú d'Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2016, ha aprovat la següent


ORDINACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

 

Article Primer. Àmbit del pressupost 2017

En el pressupost del Comú s’integren les previsions d’ingressos i despeses corresponents a l'exercici econòmic 2017 i la memòria.


Article Segon. Estat d'ingressos i de despeses

2.1 En l'estat de despeses del Comú es concedeixen crèdits per a fer front a les despeses per un import total de 27.451.891,25 €, dels quals 17.901.396,28 € per fer front a les despeses corrents, 6.478.574,97 € per fer front a les despeses de capital i 3.071.920,00 € per a fer front a l'exigibilitat de passius financers.

2.2 El pressupost de despeses del Comú es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveu realitzar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos, estimats en un total de 23.949.954,97 €.
b) Amb la incorporació de romanents de tresoreria per un import de 3.041.936,28€.
c) Amb operacions d’endeutament per un valor estimat de 460.000,00 € i segons el previst a l’article 20è.


Article Tercer. Vinculació de crèdits pressupostaris

Als efectes previstos als articles 64.2, de la Llei de les finances comunals, els crèdits consignats en els estats de despeses tenen un abast limitatiu i vinculant a nivell de concepte per a la generalitat de les despeses, i a nivell de programa per a les despeses d’inversió, encara que no siguin plurianuals, i, per consegüent, no es poden autoritzar despeses l’import de les quals excedeixi els crèdits pressupostaris d’acord amb la vinculació respectiva.


Article Quart. Transferències de crèdit

4.1 Als efectes previstos als articles 71.4, 72.3 i 74 de la Llei de les finances comunals, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despesa corrent a partides també de despesa corrent, no assignades inicialment en el pressupost però previstes a nivell de concepte en l’estructura pressupostària o amb una dotació insuficient.

4.2 Per a l’habilitació de crèdits mitjançant la creació dels nous conceptes pressupostaris, en el cas que durant l’execució del pressupost no hagin estat recollits expressament amb aquesta finalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes. Aquestes transferències de crèdit, poden ser autoritzades per la Junta de Govern.

4.3 Les transferències relatives a despeses corrents amb les finalitats expressades a l’article 71.4 i a l’article 72.3 poden ser acordades per la Junta de Govern.

4.4 Les transferències relatives a despeses corrents amb les finalitats expressades a l’article 71.4 i a l’article 72.3 poden ser acordades pels Cònsols , amb les limitacions establertes a l’article 74.2 de la Llei de les finances Comunals. Aquestes transferències seran presentades a la Junta de Govern per informació.

4.5 El Consell de Comú faculta a la Junta de Govern per autoritzar transferències entre crèdits per a les despeses d’inversió real fins a un límit màxim del 5% dels crèdits per a despesa d’inversió real del pressupost de l’exercici, amb les limitacions establertes a l’article 74 de la Llei de les finances Comunals.


Article Cinquè. Crèdits ampliables

Als efectes previstos a l’article 73 de la Llei de les finances comunals, tenen caràcter d'ampliables els crèdits següents, referents a:

a) Pagament de comissions, d'interessos i amortitzacions d’operacions de crèdit i devolució de retencions de garantia.

b) Crèdits destinats a satisfer les responsabilitats pecuniàries del Comú derivades d’una transacció judicial o sentència judicial ferma.

c) Els crèdits corresponents a despeses derivades de les actuacions encomanades al saig per a l’execució forçosa dels actes administratius executoris en el marc de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig i del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig.

d) Les partides de capítol 1 del pressupost de despeses “despeses de personal”.

d) Crèdits corresponents a despeses derivades d’obligacions imprevistes, alienes a l’actuació de l’administració comunal.

e) Les despeses finançades amb afectació d’ingressos determinats


Article Sisè. Avenços de Fons

6.1. En cas d’extrema urgència s’autoritza als Cònsols per a l’atorgament d’avenços de fons per finançar despeses no dotades o amb dotació pressupostària insuficient, amb un límit màxim del 5% de l’estat de despeses.

6.2. Aquests avenços han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació, per part del Ple de Comú de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, o bé per part de la Junta de Govern de transferència de crèdit, segons escaigui.

6.3. Si el Ple de Comú no aprova els crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, els avenços de fons es cancel•len a càrrec dels crèdits del departament respectiu que acordi la Junta de Govern, la reducció dels quals ocasioni el menor trasbals al servei públic.


Article Setè. Contractació d’obres

7.1. El Comú pot contractar mitjançant l’adjudicació pel procediment de contractació directa, les despeses corresponents a obres de reconeguda urgència per un import màxim de 35.000,00 €

7.2. L’import màxim de les despeses per obres ordinàries que pot contractar directament el Comú és de 17.500,00 €

7.3. El Comú i la seva Junta de Govern poden disposar la realització d’obres de petita conservació per un import màxim de 7.500,00 €.

En tot cas, el Comú, sempre que sigui possible, ha de demanar pressupost o oferta per escrit a tres empreses amb capacitat per a l’execució del contracte.


Article Vuitè. Contractes de subministrament

No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s’adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Els contractes de subministrament no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys.
Excepcionalment, els contractes de subministrament relatius a l’equipament tècnic i a la vestimenta, la uniformitat de la qual hagi estat declarada necessària, es podran renovar per un període de dos anys.


Article Novè. Contractes menors

S’entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500,00 €. En els contractes menors, la tramitació de l’expedient solament exigeix la incorporació de la factura a la liquidació.

En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l’acta de conformitat del subministrament, recepció dels treballs tècnics i serveis i altres segons correspongui.


Article Desè. Publicació de les adjudicacions

Les adjudicacions definitives acordades pel Ple de Comú o per la Junta de Govern, corresponents a tots els contractes inclosos a la Llei de contractació pública, quan l’import del contracte o de les seves modificacions siguin superiors a 7.500 €, es fan públiques al Butlletí oficial del Principat d’Andorra, amb les modalitats establertes a l’article núm. 20.4 de la mateixa Llei.


Article Onzè. Autorització i compromís de despesa

En aplicació de l’article núm. 80 de la Llei de les finances comunals, es faculta a la Junta de Govern per l’autorització de tota mena de despeses.

Per delegació expressa en els termes de l’article 5 de la llei de contractació pública, es faculta a la Junta de Govern per aprovar les contractacions administratives de tota mena per quantitats inferiors o iguals a 150.000,00 €.


Article Dotzè. Excepcions al tràmit de fiscalització

S'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia, els expedients relatius a les despeses següents:

a) Els expedient relatius a les despeses no superiors a 2.000€, sense perjudici de fiscalització en fase de liquidació.

b) Les despeses que originen ordres de pagament a justificar, que han de ser fiscalitzades en la fase d’autorització i en la justificació posterior preceptiva.

 

Article Tretzè. Regim de concessió de transferències

Les transferències atorgades estan sotmeses al reglament de subvencions del Comú d’Escaldes-Engordany vigent. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les Entitats beneficiàries de transferències nominatives i sempre que no s’hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Comú la part de la transferència no utilitzada durant l’exercici pressupostari. Amb la sol•licitud prèvia de l’entitat beneficiària, el Comú pot autoritzar la reconducció del romanent no utilitzat en compensació de la subvenció per a l’exercici següent, si s’escau.

Aquestes transferències van destinades a fer front a despeses de funcionament i capital que comportin un pagament. En cap cas es subvencionen despeses d’amortitzacions ni provisions de l’exercici.


Article Catorzè. Retribucions del Personal

Per a l’exercici 2017 no s’aplica cap increment en concepte d’IPC sobre el salari dels funcionaris, agents de l’administració i personal eventual.


Article Quinzè. Contractació d’Agents de l’administració

Per a procedir a la contractació de personal eventual s’estarà al que preveu l’article núm. 84 i 86 a) de l’Ordinació de la funció pública, previ l’informe favorable del Cap de Recursos Humans i de l’Interventor.


Article Setzè. Despeses Plurianuals

a) D’acord amb l’article 77 de la Llei de les finances comunals i vista la impossibilitat de realitzar la fase corresponent als estudis previs l’exercici 2016 del projecte d’aparcament de la Part alta (501-1331018-60711), es modifica l’Ordinació de despesa plurianual aprovada el dia 18 de febrer del 2016, data d’aprovació del pressupost, ajornant l’execució de la fase prevista per a l’exercici 2017 i ajustant la resta de les fases com segueix:

Exercici 2017 : 460.000,00€
Exercici 2018 : 2.500.000,00€
Exercici 2019 : 2.500.000,00€
Exercici 2019 : 2.500.000,00€
Exercici 2020 : 2.040.000,00€

 

b) D’acord amb l’article 77.2 de la Llei de les finances comunals i vista la necessitat de dur a terme el projecte pels treballs d’optimització dels espais de l’edifici Comunal (Partida:501-9201000-60200), s’incorpora la despesa plurianual aprovada el dia 18 de febrer del 2016, data d’aprovació del pressupost, per a finançar les referides obres, conforme al detall següent :

Exercici 2017 : 210.000,00€

c) D’acord amb l’article 77.4 de la Llei de les finances comunals i l’Ordinació del 5 d’octubre del 2016, de despesa plurianual per poder fer front a les obres d’embelliment i reforma d’infraestructures de l’Avinguda del Fener (Partida:501-1610000-61731), s’incorpora la despesa plurianual per a finançar els referits treballs, conforme al detall següent:

Exercici 2017 : 1.390.000,00€


Article Dissetè. Procediment administratiu de l’execució de les despeses: fases

167.1.- En aplicació del que permet l’article 79 de la Llei de les finances comunals, es poden incloure en un sol acte administratiu les fases corresponents a proposta de despesa, autorització de despesa i compromís de despesa quan calgui la fiscalització de l’Interventor.

17.2.- Quan no procedeixi la fiscalització de l’Interventor, es poden incloure en un sol acte administratiu, les fases d’execució establertes a l’apartat anterior, així com la proposta de liquidació.

17.3.- En el cas dels rebuts domiciliats per les Entitats FEDA, ANDORRA TELECOM, SAU i CAPESA, es consideren, incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de la despesa.

17.4.- En el cas de les despeses de personal i cotització a la CASS, s’inclouen en un sol acte administratiu totes les fases d’execució, al realitzar-se la comptabilització automàticament des del programa informàtic de pagament de nòmines.

17.5.- En el cas de despeses financeres i amortització d’operacions de crèdit, es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de la despesa.


Article Divuitè. Ordenació de pagaments. Pagaments a justificar

Els pagaments a justificar s’admeten exclusivament pels següents supòsits:

1. Desplaçaments (Corporació o personal)
2. Pagaments en efectiu metàl•lic.


Article Dinovè. Actualització del tipus de gravamen dels tributs

Per a l’exercici econòmic 2017 no s’aplica cap increment en concepte de IPC al tipus de gravamen dels impostos i de les taxes contingudes a l’Ordinació Tributària.


Article Vintè. Operacions d’Endeutament

A proposta del Conseller de Finances, l’òrgan competent del Comú podrà concertar:

1. Nou endeutament i/o operacions de crèdit fins a un import total de 10.000.000,00 €, per poder fer front a les obres del projecte “Aparcament Part Alta”.

2. Operacions de crèdit fins a un import de 1.000.000,00 €, per a fer front a eventuals necessitats de tresoreria.


Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de gener 2017 .

Escaldes-Engordany, casa comuna, 15 de desembre del 2016.