ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ TRIBUTÀRIA

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ TRIBUTÀRIA


Vist l’article 80.2 de la Constitució del Principat d’Andorra;
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, del 4 de novembre del 1993;
Vist el Codi de l’Administració;
Vista la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals;
Vista la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
Vistos els Decrets de l’11 de febrer, del 22 d’abril i del 21 d’octubre de 2015, que aproven, respectivament, els Reglaments d’aplicació dels tributs, de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs i de recaptació dels tributs, que complementen, en tots els casos la Llei de bases de l’ordenament tributari;
Vist el Títol II de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig;
Vista la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament;
Vista l’Ordinació del 18 de febrer del 2016, de modificació i refosa de l’Ordinació tributària;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de Consell que ha tingut lloc el dia 15 de desembre de 2016; ha acordat aprovar la següent:

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ TRIBUTÀRIA

Article 1. Modificació de l’article 11 TAXA SOBRE HIGIENE PÚBLICA
Es modifica l’apartat 11.4, Base de tributació, de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, en endavant l’OMROT, que queda redactat així:

4. Base de tributació
És la següent:
a) Per a les persones censades al Comú, la pròpia persona.
b) Per a persones físiques o jurídiques titulars d’una residència secundària a la parròquia, també la pròpia persona.
c) Per a persones físiques o jurídiques titulars d’una autorització de radicació d’activitats comercials, empresarials o professionals, es determina en funció dels metres quadrats de la superfície d’explotació de l’immoble.

Article 2. Modificació de l’article 12 TAXA SOBRE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
Es modifica l’apartat 12.4, Base de tributació, de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, en endavant l’OMROT, que queda redactat així:

4. Base de tributació
És la següent:
a) Per a les persones censades al Comú, la pròpia persona.
b) Per a persones físiques o jurídiques titulars d’una residència secundària a la parròquia, també la pròpia persona.
c) Per a persones físiques o jurídiques titulars d’una autorització de radicació d’activitats comercials, empresarials o professionals, la quota de tributació de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals.

Article 3. Modificació de l’article 29 IMPOST SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
Es modifica l’apartat 29.6, Tipus de gravamen, de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, en endavant l’OMROT, que queda redactat com segueix:

6. Tipus de gravamen
Els tipus de gravamen aplicables a la propietat edificada sobre la base de tributació, són de :
0,52 € per metre quadrat de la superfície del bé immoble edificat per béns immobles d’una superfície menor o igual a 100 metres quadrats.
0,62 € per metre quadrat de la superfície del bé immoble edificat per béns immobles d’una superfície major a 100 metres quadrats.
0,30 € per metre quadrat de la superfície edificada, en cas de béns immobles destinats a ús agrícola o ramader.
En el cas de béns immobles no construïts, el tipus de gravamen és de 0 € per metre quadrat de terreny

Article 4. Modificació de l’article 69 Desenvolupament del procediment de constrenyiment
Es modifica l’article de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, en endavant l’OMROT, que queda redactat així:

Finalitzat el termini de pagament en període voluntari, el procediment de constrenyiment s’inicia i s’impulsa d’ofici, sense perjudici del drets de suspensió que empara l’obligat tributari en els supòsits previstos en la Llei de bases de l’ordenament tributari.
El procediment s’inicia quan la Junta de Govern aprova la provisió de constrenyiment, acte administratiu que ordena l’execució del patrimoni de l’obligat al pagament.
En la provisió el Comú identifica el deute pendent, liquida els recàrrecs que corresponguin i insta a l’obligat tributari a efectuar el pagament.
La provisió ha de ser objecte de notificació, té caràcter executiu, és títol suficient per a iniciar el procediment de constrenyiment i té la mateixa força que una sentència judicial per procedir contra els béns i drets executats.
L’obligat tributari pot oposar-s’hi en cas de què:
a) Acrediti l’extinció total del deute o la prescripció del dret a exigir-ne el pagament.
b) Hagi presentat sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari o per altres causes de suspensió dels procediment de recaptació.
c) Acrediti manca de notificació de la liquidació del deute.
d) Hagi estat anul·lada la liquidació.
e) S’hagi produït error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment, que impedeixi la identificació del deutor o del deute contret.
Quan l’interessat acrediti alguna d’aquestes causes en l’escrit o recurs que presenti se li ha de notificar la suspensió de les actuacions del procediment de constrenyiment mentre es dicti l’acord corresponent.
La resolució adoptada al respecte per l’òrgan competent del Comú ha de notificar-se a l’interessat, comunicant-li, si s’escau, la continuació del procediment de constrenyiment.

Disposició final única

La present Ordinació tributària entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2017.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes

Escaldes-Engordany, 15 de desembre del 2016.

Vist i plau P.o. del Comú
La Cònsol Major El Secretari General