Reglament sancions de circulació

Reglament del 5-10-2016, sobre el Procediment Administratiu aplicable a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Escaldes-Engordany

Reglament sobre el Procediment Administratiu aplicable a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Escaldes-Engordany

Vista la Llei Qualificada de Delimitació de Competències dels Comuns i el Capítol VIII del Codi de l’Administració, el Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 5 d’octubre del 2016 ha aprovat el Reglament sobre el Procediment Administratiu aplicable a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú, que s’articula com segueix:

Article 1
El present reglament regula el procediment aplicable a les sancions per infracció de les normes d’estacionament i circulació del Comú d’Escaldes-Engordany.

Article 2
El procediment s’inicia mitjançant la constatació d’infracció per part dels Agents de Circulació. La referida constatació ha d’ésser notificada a la persona afectada per l’òrgan instructor, conjuntament amb la providència d’incoació i la proposta de resolució, amb la indicació expressa que la persona expedientada disposarà d’un termini improrrogable de quinze dies, comptats a partir de l’endemà de la notificació, per examinar l’expedient, formular les al·legacions i aportar els documents que tinguin per convenient, i proposar, eventualment, la pràctica d’altres proves.
La notificació esmentada en l’apartat anterior es podrà fer individualment per a cada constat o conjuntament amb altres constats de les mateixes característiques quan afectin a la mateixa persona. En qualsevol cas, la notificació haurà de contenir la data de la presumpta infracció, la matrícula del vehicle o dels vehicles, els preceptes infringits, així com l’import de les sancions que aquestes infraccions poden comportar.

Article 3
Transcorregut el termini establert a l’article 2 anterior, l’instructor incorpora a l’expedient les al·legacions i els documents eventualment presentats, o deixa constància de que no s’ha presentat res, i eleva l’expedient a la Junta de Govern del Comú per a la seva resolució.
Quan la persona expedientada proposa la pràctica de proves, l’instructor practica les que consideri pertinents, denega motivadament les altres, incorpora a l’expedient les proves que hagi practicat i la resolució denegatòria de les altres, i eleva l’expedient a la Junta de Govern del Comú per a la seva resolució.

Article 4
La resolució dictada per la Junta de Govern del Comú sobre l’expedient es notifica a la persona interessada als efectes següents:
- en el cas d’acceptació de les al·legacions presentades, s’arxiva l’expedient i queda sense ulteriors efectes la proposta de sanció.
- en el cas que es confirmi la proposta de sanció o sancions, l’interessat disposa del termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació de la resolució, per a fer efectiu l’import de la sanció o sancions a les oficines del Comú.
Transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 2 del present reglament, sense que la persona interessada hagi presentat al·legacions sobre el o els constats d’infracció que li han estat notificats, es considerarà resolt l’expedient, confirmada i notificada la proposta de sanció, disposant l’interessat del termini d’un mes, per a fer efectiu l’import de la sanció o sancions a les oficines del Comú.

Article 5
Transcorregut el termini d’un mes establert en l’article anterior, sense que l’interessat hagi procedit al pagament de l’import de la sanció o del total de les sancions confirmades i sense que hagi presentat recurs, es procedirà al cobrament del seu import per via d’execució forçosa. En aquest cas, cada una de les sancions confirmades sofrirà un recàrrec d’un 20% sobre el seu import.

Article 6
Contra la resolució adoptada per la Junta de Govern del Comú sobre l’expedient, i de conformitat amb el que estableix l’article 124 del Codi de l’Administració, es pot interposar recurs en via administrativa davant del Consell del Comú en el termini d’un mes a partir de la data de la seva notificació.
La interposició d’aquest recurs és preceptiva per accedir a la via jurisdiccional.

Article 7
Els conductors de vehicles amb matrícula estrangera, el  propietari o conductor dels quals no consti com a resident al Principat d’Andorra, han de constituir a favor del Comú d’Escaldes-Engordany un dipòsit equivalent a l’import de la sanció aplicable, des del mateix moment de l’emissió del constat sobre la infracció per part dels agents de la circulació, fins i tant el Comú no hagi dictat una resolució sobre l’expedient.
Si el conductor o propietari del vehicle no pot dipositar aquest import, s’autoritzarà la presentació d’una caució o aval suficient emès per qualsevol entitat Bancària del Principat o per altra persona solvent a criteri del Cap del Servei de Circulació, o en la seva absència, de l’agent que emet el constat d’infracció. En cas contrari, l’agent denunciant procedirà a la immobilització del vehicle.

Article 8
Els constats d’infracció, l’import dels quals sigui abonat durant les 48 hores immediatament posteriors a la data del butlletí de denúncia emès per l’agent, es beneficiaran d’una reducció del 20% sobre l’import de la sanció.

Disposició derogatòria
Es deroga el Reglament sobre el procediment administratiu de les sancions d'estacionament i circulació imposades pel Comú d'Escaldes-Engordany, del 19 de febrer de 1997.

Disposicions finals
Única. Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 5 d’octubre del 2016.