Modificació preus públics (octubre 2016)

Ordinació del 5-10-2016 de modificació de l’Ordinació sobre preus públics

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,
Vista la Llei de finances comunals, capítol II, Preus públics, article 42, Aplicació i gestió, apartat 2n,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2016, ha aprovat la següent,

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ SOBRE PREUS PÚBLICS

L’Ordinació sobre preus públics de data 18 de febrer de 2016, en endavant OPP, queda MODIFICADA, AMPLIADA i CONFIRMADA com segueix:

Article 1
Es modifica l’article 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3.6, Tallers, subapartats a i b, què queden redactats així:

9.3.6 Tallers.

Per a les inscripcions als Tallers durant el curs 2016 – 2017, s’aplicaran els següents preus públics:

a) Adults:

· Tallers d’art

2 h setmana 121,30 € trimestre

2,5h setmana 151,65 € trimestre

· Tai-xii txi-kung

1h 30 setmana 71,80 € trimestre

2 h setmana 92,00 € trimestre

3 h setmana 141,55 € trimestre

· Line dance

1h setmana 52,60 € trimestre

1,5 h setmana 78,90 € trimestre

· Balls de saló

1,5 h setmana 80,90 € trimestre

· Aeròbic i claqué

1 h setmana 40,45 € trimestre

2 h setmana 77,90 € trimestre

· Tèxtil

1,5 h setmana 76,85 € trimestre

3 h setmana 141,55 € trimestre

4,5 h setmana 210,30 € trimestre

6 h setmana 274,00 € trimestre

· Vidre

1,5 h setmana 118,30 € trimestre

3 h setmana 232,55 € trimestre

4,5 h setmana 314,40 € trimestre

Utilització Forn vidre 62,70 € Fornada

· Ioga

3 h setmana 106,15 € trimestre

b) Infants

· Expressió Plàstica 1 h  setmana 46,50 € trimestre

1,5h setmana63,70 € trimestre

· Dansa 1 h setmana 66,75 € trimestre

· Trenant fils i colors 2 dissabtes al mes 57,65 € trimestre

Altres Tallers:

Adults:

· Cuines del món 84,90 €

· Cuina saludable 35,00 €

· Tallers manualitats 37,40 €

· Transfer 110,00 €

· Monogràfics 10,00 €

Infants:

· Tallers vacances escolars i dissabtes 3,00 € / dia

· Dissabtes de cuina 10,00 €

Article 2
Es modifica l’article 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 9.5, Venda de llibres i altres productes, què queda redactat així:

· Escaldes-Engordany 65,00 €

· Més que un plat de sopa 10,00 €

· Guia camins d’Escaldes-Engordany  4,95 €

· Guia camins d’Andorra            4,95 €

· Paquet Guies camins d’Andorra i Escaldes Engordany 13,00 €

· Mapa del circuit d’orientació d’Engolasters  0,99 €

· Paquet 3 Mapes del circuit d’orientació d’Engolasters  1,98 €

· Venda agenda de les escoles Bressol  6,70€

Disposició transitòria

Els preus públics establerts en la present Ordinació s’entenen sense l’aplicació de l’impost general indirecte. Tots els preus públics que resultin afectats per l’aplicació d’aquest impost, es veuran automàticament incrementats conforme al tipus de gravamen que la Llei estableixi per a cada concepte.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 5 d’octubre de 2016.