30 de març de 2015

 L’any dos mil quinze, dilluns, dia 30 de març, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents a les sessions celebrades els dies 22 de desembre de 2014 i 22 de gener de 2015.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 15, 23 i 29 de desembre de 2014; 7, 12, 19, 22, i 26 de gener; 2, 9, 17 i 23 de febrer, i 2, 9 i 16 de març de 2015.
3. Proposta d’aprovació de l’Estat General de Comptes corresponent a l’exercici 2014.
4. Proposta d’incorporació al pressupost 2015 dels crèdits relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, per un import total de 1.468.232,14 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3 b), de la Llei de les finances comunals
5. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació de delegació de la competència sobre resolució de recursos en via administrativa a favor de la Junta de Govern.
6. Proposta de resolució de les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública dels polígons cadastrals núm. 11, 12, 13, 14, 24, 26, 27, 31 i 34 conforme a la proposta presentada per la Comissió del Cadastre.
7. Proposta de Decret d’aprovació dels polígons cadastrals enumerats en el punt anterior, conforme a l’apartat 7, aprovació, de la disposició transitòria tercera de l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
8. Proposta d’acord per a la delegació de la signatura a favor del Sr. Gerard Calvet Sala, cap del Departament de Cadastre i Gestió de Territori, en relació a les funcions ressenyades a determinats apartats de l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
9. Proposta d’acord de delegació de la signatura a favor de la Sra. Maite Tauste Mañosas, directora del Departament de Finances, en relació a determinats actes relacionats amb els registres de comerç i indústria del Comú.
10. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany.
11. Proposta d’adjudicació a l’empresa SIMCO, SAU dels treballs de reforma i embelliment de diversos trams de voreres dels carrers Can Diumenge, Roca Corba, la Devesa i carretera d’Engolasters, per l’import de 154.292,10 €, d’acord amb la proposta que formula la Mesa de Contractació.
12. Proposta de resolució de l’expedient de delimitació incoat a demanda de la societat Domini Roc, SLU, fixant els límits de les finques incloses dins de la UA-Suble-05, els Vilars – canal del Lloser, amb el terreny comunal, d’acord amb el plànol 2014–5438, de l’enginyer Sr. Marc Mitjana Camañes.
13. Conforme als articles 105 i 106 del Text refós de la LGOTU, proposta d’aprovació i publicació de l’acord provisional de modificació de les fitxes corresponents a les unitats d’actuació UA-Suble-03, els Vilars – rec del Solà i UA-Sunc-07, carrer de l’Obac, part mitjana, del POUP d’Escaldes-Engordany.
14. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en les sessions celebrades els dies 16 de desembre del 2014 i 19 de gener del 2015.
15. Informes de caràcter general.
16. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Eduard Molné, què ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

Acta en format pdf