Sol·licitud de reserva de nom comercial

Sol·licitud al Comú d'Escaldes-Engordany i al Govern d'Andorra, per tal de reservar un nom comercial

Documentació a aportar

· Un nom comercial tan sols pot contenir una paraula no catalana si correspon al nom no català de la persona física o és una paraula no catalana de la denominació social de la persona física o jurídica identificada en l'exercici de la seva activitat comercial.

En aquest cas, la persona física o jurídica corresponent ha d'adjuntar una declaració signada per ella mateixa en què identifiqui la seva activitat comercial amb aquest nom comercial.

. Si la persona que sol·licita és una societat, certificació de la junta de la societat que faculti el/la sol·licitant a signar la demanda (si no té càrrec representatiu o no té poders inscrits al Registre de Societats)

· Autorització d'utilització d'un signe d'Estat , si escau.

Preu

Vegeu la ordinació tributària del Comú d'Escaldes-Engordany.
Vegeu els impostos, taxes i preus públics del Govern d'Andorra. impostos.ad

Consulta de nom comercial en el següent enllaç
Podeu simular el preu de l'obertura de comerç o indústria en el següent enllaç

Lloc

Servei de tràmits del Comú d'Escaldes-Engordany,
Parc de la Mola,6
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 890890

Normativa

· Reglamentació fiscal vigent de la parròquia d’Escaldes-Engordany, publicada al BOPA.

· Decret del Govern sobre autoritzacions comercials, de 10 d'octubre de 1981. Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment, publicada al BOPA núm. 48, de 10 de juliol de 1996. Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, publicada al BOPA núm. 48, de 10 de juliol de 1996. Reglament d'execució de la llei sobre la utilització dels signes d'Estat, publicat al BOPA núm. 27, any 10.
· Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls, de 30 de desembre de 1985. Reglament del control de la contaminació acústica, publicat al BOPA núm. 32, any 8. Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol de 1985. Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, publicat al BOPA núm. 83, any 8, i correcció d'errata publicada al BOPA núm. 10, any 9.
· Ordinació general de 16 de juny de 1978. Llei del Consell General de 25 d'abril de 1984, pel qual es regulen els aliments i els productes alimentaris refrigerats, congelats i ultracongelats. Llei de protecció del consumidor, de 31 de juliol de 1985. Llei general de sanitat, de 20 de març de 1989. Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris, BOPA núm. 83, any 8. Reglament d'higiene i control dels aliments, BOPA núm. 23, de 3 de maig de 1993. Reglament de farmàcies, de 4 de setembre de 1977.
• Llei d'accessibilitat, publicada al BOPA núm. 24, de 3 de maig de 1995. Reglament d'accessibilitat, publicat al BOPA núm. 33, de 14 de juny de 1995. Correcció d'errata publicada al BOPA núm. 36, de 5 de juliol de 1995.
• Reglament de seguretat contra incendi als locals públics, de 17 de març de 1978. Reglament de seguretat contra incendi en edificis de vivenda, de 22 de desembre de 1981. Reglament de gas, BOPA núm. 5, de 8 de gener de 1997. Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, BOPA núm. 72, any 6. Correcció d'errata, BOPA núm. 23, de 26 d'abril de 1995. Reglament d'aparells d'elevació, BOPA núm. 48, de 6 de setembre de 1995. Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació, de 31 de maig de 1978.
• Reglament de centres privats, publicat al BOPA núm. 72, any 6.

Sol·licitud en PDF