Ordinació preus públics (mod. juliol 2016)

Ordinació del 8-7-2016 de modificació de l’Ordinació sobre preus públics

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista la Llei de finances comunals, Capítol II, Preus públics, article núm. 42, Aplicació i gestió, apartat 2n,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 8 de juliol del 2016, ha aprovat la següent,

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ SOBRE PREUS PÚBLICS

L’Ordinació sobre preus públics de data 18 de febrer de 2016, en endavant OPP, queda MODIFICADA, AMPLIADA i CONFIRMADA com segueix:

 

Article 1

L’article núm. 8 de l’OPP, Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del sòl, subsòl o vol d’un bé de domini públic comunal, apartat 5, Estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts,  apartat a, Zones regulades, queda redactat així:

a) Zones regulades

Zona blava 1,25 €/ hora (*)   

Zona blava tarifa diürna BUS 3,50 €/hora   

Zona blava tarifa nocturna BUS 35,00 € 

(de les 18h a les 8h.)  

Els vehicles elèctrics i/o híbrids endollables gaudiran de les primeres dues hores d’estacionament gratuïtes en qualsevol zona de pagament de la via pública. Per gaudir d’aquesta bonificació els vehicles hauran de disposar de la identificació d’aquesta categoria.

(*) El pagament d’aquest preu públic s’efectua en el moment de la retirada del corresponent tiquet lliurat pels expenedors.

 

Article 2

L’article núm. 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 2.1, Servei de restauració Llar de Jubilats, queda redactat així:

9.2.1 Servei de restauració Llar de Jubilats 5,75 € 

 

Article 3

L’article núm. 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3.1, Piscines Comunals, queda redactat així:

9.3.1 Piscines Comunals. 

S’estableixen els següents preus públics per a la utilització de les instal·lacions de les Piscines Comunals.

Entrades individuals piscina Preu fixat   

Entrada individual adult 6,30 €   

Entrada individual infants i joves, i gent gran 4,00 €   

Abonament 20 entrades adult 60,00 €   

Abonament 10 entrades adult 36,00 €   

Abonament 20 entrades infants i joves, i gent gran 20,00 €   

Abonament 10 entrades infants i joves, i gent gran 12,00 €   

Preu Grups infants i gent gran - Mínim 20p. 3,70 €   

Preu Grups adults - Mínim 20p. 5,70 €   

Soci per un dia 11,00 €   

Fitness 1 hora 7,10 €   

Hora particular gimnàs i piscina Preu fixat   

Hora particular monitor 1-2 persones 45,50 €   

Hora particular monitor 3-4 persones 58,65 €   

Hora particular monitor 1-2 persones 

(Abonament 10 hores) 297,25 €   

Hora particular monitor 3-4 persones

(Abonament 10 hores) 354,85 €  

Els abonats de qualsevol centre esportiu comunal del país, podran gaudir d’un 50% de descompte en el preu d’entrada a les piscines i en el preu de “soci per un dia”. 

Abonaments (*) Preu fixat   

Matricula: 45,00 €   

ANYAL TRIMESTRAL MENSUAL   

Abonament complet adult 275, 00€ 88,00 € 31 €   

Abonament complet infants i joves, i gent gran 100,00 € 40,00 € 14,00 €   

Abonament complet 2 persones adult 440,00 €   

Abonament familiar parella + 1 fill 520,00 €   

Abonament familiar parella + 2 o més fills 600,00 €   

Abonament familiar pare o mare + 1 fill 300,00 €   

Abonament familiar pare o mare + 2 o més fills 380,00 €  

(*) Inclou piscina, gimnàs i fitness

Lloguer taquilles   

Taquilla gran 69,70 €/any   

Taquilla mitjana 49,20 €/any   

Dipòsit 15,00 €   

Pèrdua clau 3,00 €   

Canvi de pany 12,50€  

S’estableixen les franges d’edat següents:

De 0 a 5 anys gratuïtat, de 6 a 17 anys infants i joves, de 18 a 60 anys adults i més de 60 anys gent gran.

 

Article 4

L’article núm. 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3.2, Activitats Aquàtiques, queda redactat així:

9.3.2. Activitats Aquàtiques 

S’estableixen els següents preus públics per a les activitats aquàtiques de les piscines Comunals durant el curs escolar 2016 – 2017.

Activitats per Adults   

Curset Natació Adults: Preu fixat   

- A partir de 16 anys (2 sessions / setmana) 157,70 €   

Activitats per Infants   

Escola Natació   

(2 sessions / setmana) 127,00 €   

Natació infantil   

(1 Sessió setmana) 72,00 €   

Preu hora monitor natació escolar i/o equivalent 17,20 €  

 

Article 5

L’article núm. 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3.6, Tallers, queda redactat així:

9.3.6 Tallers. 

Per a les inscripcions als Tallers durant el curs 2016 – 2017, s’aplicaran els següents preus públics:

a) Adults:

· Tallers d’art 

2 h setmana 121,30 € trimestre

2,5h setmana 151,65 € trimestre

· Tai-xii txi-kung

1h 30 setmana 71,80 € trimestre

2 h setmana 92,00 € trimestre

3 h setmana 141,55 € trimestre

· Line dance

1h setmana 52,60 € trimestre

1,5 h setmana 78,90 € trimestre

· Balls de saló

1,5 h setmana 80,90 € trimestre

· Aeròbic

1 h setmana 40,45 € trimestre

2 h setmana 77,90 € trimestre

· Tèxtil 

1,5 h setmana 76,85 € trimestre

3 h setmana 141,55 € trimestre

4,5 h setmana 210,30 € trimestre

6 h setmana 274,00 € trimestre

· Vidre 

1,5 h setmana 118,30 € trimestre

3 h setmana 232,55 € trimestre

4,5 h setmana 314,40 € trimestre

Utilització Forn vidre 62,70 € Fornada

· Ioga 

3 h setmana 106,15 € trimestre

b) Infants

· Expressió Plàstica 1 h  setmana 46,50 € trimestre

1,5h setmana63,70 € trimestre

· Dansa 1 h setmana 66,75 € trimestre

· Trenant fils i colors 2 dissabtes al mes 57,65 € trimestre

Altres Tallers:

· Cuines del món 84,90 €

· Cuina saludable 35,00 €

· Decoració de Nadal 37,40 €

· Posa fil a l’agulla 37,40 €

· Transfer 110,00 €

· Dissabtes d’art i d’aigua 3,00 €

· Tallers Tots Sants 15,00 €

· Tallers Carnaval 12,00 €

· Dissabtes de cuina 10,00 €

c) Gent Gran:

· Ioga 2 hores setmanals 15,50 € trimestre

· Ioga 1 hora setmanal  7,75 € trimestre

· Memòria 1 ½  setmanal 15,50 € trimestre

· Country 1 hora setmanal  6,20 € trimestre

· Relaxació 1 h  setmana  6,20 € trimestre

· Habilitats cognitives   1 h  setmana 15,50 € trimestre

· Creativitat 1 h  setmana  6,20 € trimestre

 

Article 6

L’article núm. 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3.7, Rocòdrom, Escola d’escalada, Escola de tennis, Altres escoles esportives i Lloguer d’instal·lacions esportives, els sub apartats b, c i d queden redactats així::

S’aplicaran els següents preus públics pels conceptes:

b) Escola d’escalada durant el curs 2016-2017:

· 1h30 setmana 72,00 € trimestre

· Classes particulars  1h (1-2 persones) 35,40 € 

· Classes particulars 1h30 ( 1-2 pers.) 53,60 € 

· Classes particulars 1h30 (3-4 pers.) 62,70 € 

c) Escola de tennis durant el curs 2016-2017:

· 1 hora setmana 92,00 € trimestre

· 2 hores setmana 127,00 € trimestre

· Classes Particulars 1h (1-2 pers.) 35,40 €

· Classes Particulars 287,10 €

     Abonament 10 hores

· Classes Particulars  1 h (3-4 pers.) 45,50 € 

· Classes Particulars 373,05 € 

Abonament 10 hores

Inscripcions als torneigs de tennis:

- Adults:

· Simples: 10,00 €

· Dobles:    6,00 €

50 % de descompte als menors de 18 anys

- Base (de 8 a 16 anys):

· Simples 6,00 €

· Dobles   3,00 €

Inscripció gratuïta pels infants i joves de l’Escola de Tennis

d) Altres escoles esportives durant el curs 2016-2017:

· 1 hora setmana  72,00 € trimestre

· 2 hores setmana 127,00 € trimestre

 

Article 7

L’article núm. 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 3.9, Escola de Música, queda redactat així:

5.3.9 Escola de música: 

Per a les inscripcions a l’Escola de música s’aplicaran els següents preus públics per a l’any escolar 2016 – 2017:

Classes col·lectives

INFANTS Preu mensual   

Classes infants introducció 35,40 €   

Classes iniciació guitarra infants 55,60 €   

Classes iniciació piano infants 55,60 €   

Classes andante guitarra 60,65 €   

Classes andante guitarra 2n any – 1pers. 80,90 €   

Classes andante guitarra 2n any – 2pers. 70,75 €   

Classes andante piano 80,90 €   

Classes allegreto i vivace guitarra 60,65 €   

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 1pers. 80,90 €   

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 2pers. 70,75 €   

Classes allegreto i vivace piano 80,90 €   

ADULTS   

Adagio 80,90 €  

Classes particulars

Preu   

Classe 1 hora 60,65 €  

 

Disposició transitòria

Els preus públics establerts en la present Ordinació s’entenen sense l’aplicació de l’impost general indirecte. Tots els preus públics que resultin afectats per l’aplicació d’aquest impost, es veuran automàticament incrementats conforme al tipus de gravamen que la Llei estableixi per a cada concepte.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, a excepció del preu públic establert a l’article 2, que entrarà en vigor el dia 1 de setembre del 2016. 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 8 de juliol de 2016.