Ordinació sobre llicències urbanístiques (mod. maig 2016)

Ordinació del 6-5-2016, de modificació de l’Ordinació sobre llicències urbanístiques

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,

 

Vista la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol;  el Decret d’aprovació del Reglament de construcció, de data 3 d’octubre del 2012, i l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació sobre les llicències urbanístiques del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 21 de desembre del 2012,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 6 de maig del 2016, aprova la següent 

  

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ SOBRE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 

 Article 1

 

L’article 3, Classes de llicències urbanístiques d’obres, apartat 2, Obres majors,  de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació sobre llicències urbanístiques, queda redactat així:

 

2. Són obres majors:

 

a) les obres d'urbanització;

 

b) les obres de reforma o rehabilitació de sistemes urbanístics que puguin implicar l'augment de volum de trànsit;

 

c) les obres de reforma o rehabilitació de sistemes urbanístics que afectin l'especialització de carrils o en canviïn l’ús;

d) les obres de construcció d'edificis, infraestructures o instal·lacions  de nova planta;

 

e) les obres de modificació, reforma o rehabilitació o d'ampliació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents;

 

f) les excavacions, desmunts, esplanacions, terraplenats i moviment de terres en general, exceptuant-ne els autoritzats en el marc d’obres d’urbanització o d’edificació.

 

g) els murs de maçoneria i les esculleres;

 

h) en tot cas, les obres que no es puguin considerar obres menors d'acord amb els criteris enunciats en els apartats següents.

 

Disposició final única

 

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 6 de maig  del 2016.