Ordinació pressupost 2016 (annex 1)

Classificació econòmica

 

 

 

 

Pressupost 2015

Pressupost 2016

 

 

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

22.913.085,66

24.231.023,61

 

 

 

 

IMPOSTOS DIRECTES

4.659.068,00

4.861.068,00

IMPOSTOS INDIRECTES

800.000,00

800.000,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS

7.153.282,77

8.140.837,21

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.897.110,54

2.556.729,75

INGRESSOS PATRIMONIALS

625.182,20

591.039,45

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

15.134.643,51

16.949.674,41

 

 

 

 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

6.328.442,15

5.681.349,20

ACTIUS FINANCERS

 

1.300.000,00

PASSIUS FINANCERS

1.450.000,00

300.000,00

TOTAL INGRESSOS CAPITAL

7.778.442,15

7.281.349,20

 

 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES

22.913.085,66

24.231.023,61

 

 

 

 

DESPESES DE PERSONAL

9.681.024,04

9.677.229,08

CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

5.644.121,20

5.953.550,39

DESPESES FINANCERES

397.941,60

323.522,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

847.064,28

995.372,94

TOTAL DESPESES CORRENTS

16.570.151,12

16.949.674,41

 

 

 

 

INVERSIONS REALS

3.532.253,80

2.921.144,20

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

25.000,00

ACTIUS FINANCERS

 

1.300.000,00

PASSIUS FINANCERS

2.810.680,74

3.035.205,00

TOTAL DESPESES DE CAPITAL

6.342.934,54

7.281.349,20

 

Classificació funcional

Pressupost 2016

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

24.231.023,61

 

 

Deute públic

300.000,00

Serveis públics bàsics

6.200.348,69

Actuacions de protecció i promoció social

290.590,30

Producció de béns públics de caràcter preferent

1.428.377,17

Actuacions de caràcter econòmic

282.974,45

Actuacions de caràcter general

15.728.733,00

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES

24.231.023,61

 

 

Deute públic

3.336.727,00

Serveis públics bàsics

8.382.274,08

Actuacions de protecció i promoció social

1.037.759,64

Producció de béns públics de caràcter preferent

4.752.022,29

Actuacions de caràcter econòmic

1.724.220,68

Actuacions de caràcter general

4.998.019,92

 

 

Classificació orgànica

Pressupost 2016

 

 

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

24.231.023,61

 

 

 

101

SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

8.450.294,45

103

CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

165.600,00

201

COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

1.960.345,00

203

ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

6.285.668,00

301

APARCAMENTS

3.559.348,69

401

SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

789.024,40

402

MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES

3.510,62

501

URBANISME

1.248.000,00

502

MEDI AMBIENT

41.400,00

601

SOCIALS - INFANCIA

612.695,38

602

SOCIALS - GENT GRAN

135.400,00

603

SOCIALS - JOVENTUT

800,00

610

CULTURA

223.699,57

611

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

17.500,00

621

ESPORTS

737.737,50

 

 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES

24.231.023,61

 

 

 

101

SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

2.190.926,09

102

RECURSOS HUMANS

338.397,13

103

CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

1.614.915,20

104

COMUNICACIÓ I PROTOCOL

259.773,42

201

COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

5.110.533,68

202

CENTRAL DE COMPRES

107.851,47

203

ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

509.949,43

301

APARCAMENTS

834.437,72

401

SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

2.835.224,53

402

MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES

999.795,78

501

URBANISME

2.506.404,33

502

MEDI AMBIENT

1.310.832,82

601

SOCIALS - INFANCIA

1.145.711,15