Reglament del 4-9-2014 per a l’atorgament de subvencions per a l’organització i la promoció d’activitats esportives, culturals i socials

Introducció

L’article 4.12 de la Llei qualificada de delimitació de competències, de data 4 de novembre de 1993 que atribueix als Comuns la competència en matèria d’organització i promoció d’activitats socials, culturals, esportives i d’educació física no escolar i de les festes tradicionals.

Amb la voluntat de garantir la transparència, la igualtat i l’objectivitat en el procediment d’atorgament i control de les subvencions per a l’organització i promoció d’activitats esportives, culturals i socials, el Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 de setembre de 2014, ha aprovat el següent


Reglament per a l’atorgament de subvencions per a l’organització i
la promoció d’activitats esportives,
culturals i socials


Article 1 - Objecte

Aquest Reglament té per objecte la regulació del procediment i dels criteris d’atorgament de les subvencions aprovades pel Comú d’Escaldes-Engordany per a l’organització i promoció d’activitats esportives, culturals i socials sense ànim de lucre, així com l’establiment de les modalitats de control de la seva utilització.


Article 2 - Conceptes de subvenció i d’activitat de llarga durada

S’entén per subvenció qualsevol aportació dinerària, qualsevol cessió d’ús de locals, instal·lacions o material propietat del Comú o qualsevol aportació de recursos humans, a títol gratuït o per un preu inferior al que queda establert en l’Ordinació corresponent, ja sigui per activitats de caràcter puntual o de llarga durada.

S’entén per activitat de llarga durada, aquella per la qual l’atorgament de la subvenció es perllonga en el temps per a l’execució d’un programa o projecte determinat.


Article 3 - Requisits per demanar una subvenció

Poden demanar una subvenció les entitats sense ànim de lucre o les persones físiques que reuneixen els requisits següents:

Tenir la seu social o residir de manera permanent a la parròquia d’Escaldes-Engordany.
Desenvolupar activitats esportives, culturals o socials, i, de manera general, activitats d’interès públic.
Haver formalitzat la inscripció de la entitat als registres comunals.

També poden demanar una subvenció entitats o persones físiques no domiciliades a la parròquia d’Escaldes-Engordany en el cas que les activitats previstes es realitzin a la parròquia i/o puguin ser considerades d’interès públic.

Les entitats sol·licitants han d’acreditar que estan degudament inscrites als registres oficials i que compleixen la normativa vigent d’aplicació.


Article 4 - Terminis per a la presentació de les sol·licituds de subvenció

Sol·licitud de subvenció per activitat de llarga durada:
Si la subvenció es demana per un any natural, s’ha de presentar la sol·licitud abans del 30 d’octubre de l’any anterior al qual se sol·licita la subvenció.
Si la subvenció es demana per un any escolar i/o temporada esportiva, s’ha de presentar la sol·licitud abans del 30 d’abril de l’any en curs.

Sol·licitud de subvenció puntual:
Es pot presentar la sol·licitud en qualsevol moment de l’any.

Article 5 –Documentació a aportar amb la sol·licitud de subvenció

En el cas de sol·licitud de subvenció per part d’una persona jurídica:

A la sol·licitud formulada pel representant legal de l’entitat, s’hi han d’adjuntar els documents següents:

Les dades completes de l’entitat que demana la subvenció.

Les dades relatives al representant legal o persona que signa la sol·licitud en nom de l’entitat, amb còpia del document que acredita que el sol·licitant pot representar l’entitat, així com la fotocòpia del seu document d’identitat.

L’IBAN del compte bancari de l’entitat.

El certificat de la inscripció de l’entitat al registre corresponent de Govern, així com el núm. de resolució i la data de la inscripció de l’entitat al registres comunals, si s’escau.
Una declaració jurada acreditant que l’entitat no té cap deute pendent amb l’Administració pública.

Una memòria justificativa del destí de la subvenció sol·licitada,  amb projecte detallat d’activitats i calendari, si escau.

Un pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’activitat per a la qual es demana la subvenció.

Una declaració jurada relativa a les altres subvencions o ajuts dels quals l’entitat sigui beneficiària.

Una memòria de les activitats de l’any anterior, amb el corresponent recull de premsa o altres justificants, si s’escau.

L’estat de Comptes al tancament de l’any anterior al de la data de la sol·licitud i, si escau, la liquidació pressupostària.

L’inventari dels bens patrimonials de l’entitat, si escau.

Una declaració jurada quant al nombre d’associats i/o participants i/o inscrits, i si s’escau, import de la quota de participació o d’inscripció. En tots els cassos, un llistat actualitzat de les persones inscrites.

A demanda del Comú, qualsevol altre document que sigui d’interès per l’objecte de l’ajuda.

En el cas de sol·licitud de subvenció puntual per part d’una persona física:

A la sol·licitud, s’hi han d’adjuntar els documents següents:

Les dades completes del sol·licitant.

La fotocòpia del document d’identitat.

L’IBAN del compte bancari.

Un certificat de residència, si escau.

Una memòria justificativa del destí de la subvenció sol·licitada,  amb projecte detallat d’activitats i calendari, si escau.

Un pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’activitat presentada, si escau.

Una declaració jurada relativa a altres subvencions o ajuts de què pugui disposar el sol·licitant per desenvolupar l’activitat per a la qual demana la subvenció.
Si escau, una memòria de les activitats de l’any anterior, amb el corresponent recull de premsa o altres justificants.

A demanda del Comú, qualsevol altre document que sigui d’interès per l’objecte de l’ajuda.


Article 6 – Criteris d’atorgament de la subvenció

El Comú decideix atorgar i quantificar la subvenció en funció dels criteris següents:

Criteris generals:
-    L’ interès públic, la promoció i la repercussió econòmica del projecte per a la Parròquia d’Escaldes-Engordany i/o per al Principat d’Andorra.
-    La possibilitat d’autofinançament o de finançament extern amb altres organismes públics o privats.
-    Nombre d’associats i si escau, la quota abonada.
-    El nombre de beneficiaris de l’activitat.

Criteris complementaris per subvencions per escoles esportives o culturals:
- El nombre i titulació dels docents.
- La programació pedagògica.
- El nombre d’inscrits a l’escola.
- La previsió de participants a l’activitat.

Altres criteris per subvencions per activitats puntuals:
- La previsió del nombre de participants en l’activitat.


Article 7 – Modalitats de pagament de les subvencions dineràries

El pagament de les subvencions s’efectua segons les modalitats següents:

Les subvencions dineràries de caràcter puntual:

Quan el Comú atorga una subvenció de caràcter puntual, pot decidir a la seva lliure elecció:

Pagar el 100% de la subvenció atorgada, un cop finalitzada l’activitat subvencionada i contra presentació de la justificació del seu compliment.

Pagar la subvenció atorgada en dues vegades: el 50% abans de l’inici de l’activitat subvencionada i el 50% restant contra presentació de la justificació del seu compliment.

Qualsevol altra modalitat de pagament en funció de la naturalesa de l’activitat i/o de l’import de la subvenció atorgada.

Les subvencions dineràries per activitats de llarga durada:

Quan el Comú atorga una subvenció per a una activitat de llarga durada, pot decidir a la seva lliure elecció:

Pagar el 100% de la subvenció atorgada, un cop finalitzada l’activitat subvencionada i contra presentació de la justificació del seu compliment.

Pagar la subvenció atorgada en tres vegades: el 50% abans de l’inici de l’activitat subvencionada, el 25% a la meitat de la realització de l’activitat i el 25% restant un cop finalitzada l’activitat subvencionada i contra presentació de la justificació del seu compliment.

Qualsevol altra modalitat de pagament en funció de la naturalesa de l’activitat i/o de l’import de la subvenció atorgada.

En tot cas, quan notifica l’atorgament de la subvenció, el Comú informa també el beneficiari de la subvenció de les modalitats acordades per al seu pagament.


Article 8 - Obligacions dels beneficiaris de les subvencions

Tots els beneficiaris de subvencions han de:

Realitzar íntegrament l’activitat subvencionada i acreditar-ho davant el Comú.

Sotmetre la utilització de la subvenció a les revisions financeres que el Comú consideri pertinents i en especial a les previstes en la Llei de les Finances Comunals o altra legislació aplicable.

Notificar al Comú l’obtenció posterior de qualsevol altra subvenció o ajuda pública o privada per a la realització de l’activitat subvencionada.

Si ho demana expressament el Comú, els beneficiaris de subvencions han de fer constar en tota la documentació relativa a l’activitat el fet que el Comú hi col·labora.


Article 9 - Control i seguiment de la  subvenció

El Comú té la potestat, sempre que ho cregui convenient, de controlar que la subvenció ha estat integrament destinada a la realització de l’activitat per a la qual ha estat atorgada.

A aquest fi, el Comú pot demanar als beneficiaris de subvencions que li lliurin qualsevol tipus de documentació.


Article 10 – Alteració de requisits, incompliments i irregularitats

En el cas d’incompliment de les normes establertes en aquest reglament, de la posterior obtenció de noves subvencions, de l’alteració dels requisits necessaris per a l’obtenció de la subvenció o de constatació d’irregularitats administratives i/o comptables en la gestió de la subvenció atorgada, el Comú es reserva el dret de suspendre els pagaments o fins i tot de revocar la subvenció atorgada.


Disposició transitòria única

Per a l’exercici econòmic 2015, les entitats esportives  han de presentar la seva demanda abans del 30 d’octubre del 2014. La subvenció correspondrà al període que va des de l’1 de gener del 2015 fins al 30 d’agost del mateix any.


Disposició derogatòria única

Amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament queden derogades totes les disposicions del mateix o inferior rang que s’hi oposin.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, casa comuna, 4 de setembre del 2014.