Ordinació Medi Ambient (mod. juliol 2013)

Ordinació del 19-7-2013 de modificació de l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà

 

Vista la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, Secció primera, article 5.1,

 

Vista l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia d’Escaldes-Engordany, de data 9 de març del 2009,

 

Vista la Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 19 de juliol del 2013, aprova la següent

 

 

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE MEDI AMBIENT I PAISATGE URBÀ

 

L’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia d’Escaldes-Engordany (en endavant OMAPU), de data 9 de març del 2009, queda confirmada, modificada i ampliada com segueix:

 

Article 1

 

Modificació de l’article 6

 

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 6 de l’OMAPU, del tenor literal següent:

 

"5. Els edificis públics, establiments i locals privats de concurrència pública als que fa referència l’article 2 de la Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental com a "llocs on està prohibit fumar", estan obligats a disposar d’almenys un cendrer a la part exterior de la seva porta d’accés, destinat a recipient contenidor de cigarretes, cigars i les seves burilles.

 

A les terrasses d’hotels, restaurants, bars i establiments similars, els seus titulars estan igualment obligats a disposar d’almenys un cendrer, destinat a la mateixa finalitat.

 

En els cassos que sigui necessari instal.lar el cendrer a la via pública serà preceptiva l’autorització prèvia del Comú i el cendrer haurà de ser del tipus homologat que subministrarà el Comú.

 

Els propietaris i/o els titulars administratius dels establiments afectats per aquesta disposició estan també obligats al manteniment i neteja dels cendrers instal·lats a la via pública, així com a la neteja i recol·lecció de cigarrets, cigars i burilles a la voravia i als entorns dels accessos a l’establiment."

 

 

Article 2

Modificació de l’article 13

 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 de l’OMAPU, que queda redactat com segueix:

 

Article 13

Tipificació d’infraccions

 

1.- Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives als articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8.2, 10.2 i 11 d’aquest capítol són qualificades com a infraccions greus; la reincidència en infracció greu es considera infracció molt greu.

 

 

Disposició final

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 de juliol de 2013.