Ordinació accés de vehicles av. Carlemany

Ordinació del 19-7-2013 reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, articles 4.11 i 5.1.

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 19 de juliol del 2013, aprova la següent

 

 

 

ORDINACIÓ REGULADORA DE L’ACCÉS DE VEHICLES A LA
ZONA DE VIANANTS DE L’AVINGUDA CARLEMANY

 

 

Article 1

Objecte

 

L’objecte d’aquesta Ordinació és la regulació de les condicions d’accés de vehicles en el tram de l’avinguda Carlemany destinat a vianants.

 

 

Article 2

Àmbit d’aplicació

 

L’àmbit d’aplicació és el tram de l’avinguda Carlemany comprès entre el carrer de la Unió / carrer del Valira fins a l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó.

 

 

Article 3

Vehicles autoritzats

 

Únicament podran accedir a la zona per a vianants, en les condicions d’horaris, temps màxim de permanència i sistema de gestió definits en aquesta Ordinació:

 

a) Els vehicles conduits per persones que resideixen a la zona de vianants.

b) Els vehicles conduits pels ocupants (propietaris o arrendataris) de places de garatge radicades a la zona, siguin residents o no.

c) Els vehicles de transport de mercaderies amb tasques de càrrega i descàrrega per al subministrament dels establiments hotelers, comercials o domicilis particulars ubicats a la zona, havent de complir a més les disposicions específiques de l’ordinació de modificació i refosa de l’ordinació de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública.

d) Els altres vehicles de serveis destinats a la realització de treballs contractats per particulars a la zona, siguin serveis o obres menors i majors, prèviament autoritzades.

e) Els vehicles conduits per comerciants i professionals autònoms titulars d’una activitat autoritzada a la zona.

f) Els vehicles dels clients dels establiments hotelers ubicats en la zona.

g) Els vehicles que accedeixen a les farmàcies de guàrdia de la zona.

h) Els serveis de taxi prèviament contractats.

 

 

Article 4

Condicions d’accés i de circulació

Tots els conductors de vehicles autoritzats a circular dins la zona per a vianants estan obligats a respectar estrictament les següents condicions:

 

a) Utilitzar exclusivament els carrers senyalitzats.

 

b) Circular a una velocitat màxima de 10 (deu) kilòmetres hora.

 

c) Respectar sempre la prioritat del vianant.

 

 

Article 5

Règim d’horaris i temps màxim de parada a la via pública

Tots els conductors de vehicles autoritzats a circular dins la zona per a vianats estan obligats a respectar estrictament els següents horaris i temps màxim de parada a la via pública:

 

HORARI

Temps màxim de parada

De dilluns a diumenge

a) Residents

Accés lliure les 24 h

30 minuts

b) Ocupants d’una plaça d’aparcament, siguin o no residents

Accés lliure les 24 h

Sense parada

c) Vehicles de transport (càrrega i descàrrega)

Segons Ordinació de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública

 

d) Altres serveis

De dilluns a divendres:

8:00 h a 12:00 h

 

e) Comerciants i professionals autònoms

Accés lliure les 24 h

30 minuts

f) Clients d’hotels

Accés lliure les 24 h

30 minuts

g) Vehicles per farmàcia de guàrdia

Accés lliure en horari de guàrdia

30 minuts

i) Serveis de taxi prèviament contractats

Accés lliure les 24 h

30 minuts

 

Nogensmenys, queden exclosos del règim d’horaris, circulació i estacionament, els vehicles següents:

a) Els serveis públics i serveis d’urgències.

b) Els vehicles de serveis destinats a la realització de treballs contractats per particulars, sempre que aquests treballs no sigui possible realitzar-los a través dels carrers perpendiculars i en horaris de càrrega i descàrrega. En tots els casos serà preceptiva l’autorització prèvia del Comú.

 

 

Article 6

Sistema de gestió, vigilància i control

Per tal de garantir el compliment d’aquesta ordinació i millorar la seguretat dels vianants, s’estableix un servei de gestió i control mitjançant la instal·lació de càmeres de reconeixement i d’identificació de matrícules de vehicles autoritzats per accedir a la zona per a vianants.

Els conductors dels vehicles definits en els supòsits a), b) i e) de l’article núm. 3, anterior, hauran de registrar al Comú les matrícules dels seus vehicles, als efectes de ser identificats i validats dins del sistema automàtic que permet el sistema de gestió de vigilància i control d’accés.

 

Les dades i imatges captades pel sistema de càmeres s’incorporaran a la central de control situada al Servei de Circulació del Comú.

 

Els conductors de vehicles no autoritzats que circulin per la zona de vianants, seran sancionats directament pels agents de circulació o bé a partir de les imatges registrades.

 

 

Article 7

Obtenció de l’autorització d’accés permanent

 

Per a la inscripció al sistema de control d’accés automàtic de matrícules dels vehicles autoritzats i l’obtenció de l’autorització d’accés permanent, els conductors dels vehicles definits en els supòsits a), b) i e) de l’article núm. 3, anterior, han d’acreditar al Comú, segons el cas, el títol pel qual ocupen una unitat immobiliària radicada a la zona, sigui a ús d’habitatge o d’aparcament, o l’autorització d’exercici d’una activitat comercial o d’una professió lliberal a la mateixa zona.

 

 

Article 8

Infraccions i sancions

Es considera infracció qualsevol contravenció a les disposicions contingudes en aquesta Ordinació.

Les contravencions seran sancionades de conformitat amb la Llei del codi de la circulació, de data 10 de juny del 1999 i, en el seu cas, amb l’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública, dels aparcaments comunals i abandó de vehicles, del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 4 de març del 2010.

 

 

Article 9

Disposició final

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 19 de juliol de 2013.