Ordinació càrrega i descàrrega (mod. abril 2013)

Ordinació del 12-4-2013, de modificació i refosa de l’Ordinació de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública

 

Vista la Llei Qualificada de delimitació de competències dels Comuns, capítol II, Secció primera, article 5.1,

 

Vist l’article 38 del Codi de la Circulació, operacions de càrrega i descàrrega, apartat a/, i atesa la necessitat de regular els horaris en què s’efectuen aquests treballs,

 

Vista l’Ordinació de data 19 de juny del 2002, reguladora de l’horari de càrrega i descàrrega de mercaderies, modificada i ampliada per les Ordinacions de data 13 de febrer del 2003 i 24 de juny del 2008,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió celebrada el dia 12 d’abril del 2013, ha aprovat la següent Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública, que s’articula com segueix:

 

Article 1

Càrrega i descàrrega de mercaderies a la zona destinada a vianants de l’avingada Carlemany

 

Els treballs de càrrega i descàrrega de mercaderes a l’avinguda Carlemany, en el tram comprés entre el carrer de la Unió / passeig del Valira i l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó, solament es poden realitzar en dies laborables de dilluns a divendres, entre les 8:00h i les 12:00h.

 

Article 2

Càrrega i descàrrega de mercaderies a la calçada de les vies públiques destinades a la circulació de vehicles

 

Els treballs de càrrega i descàrrega de mercaderes a la calçada de les vies públiques destinades a la circulació de vehicles només es poden realitzar a les zones habilitades per a tal efecte, els dies laborables de dilluns a divendres, entre les 8:00h i les 20:00h.

 

Queden exempts de la prohibició establerta al paràgraf anterior, els transportistes que distribueixen productes d’alimentació provinents de fleques i altres productes de consum immediat, els quals podran efectuar operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies exclusivament en les zones habilitades a l’efecte, durant tots els dies de l’any.

Disposició final

La present Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de juny del 2013.

Tot el que es fa públic per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa comuna, 12 d’abril del 2013.