22 de novembre de 2012

L’any dos mil dotze, dijous, dia 22 de novembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 24 de setembre; 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre, i 5 de novembre de 2012.

3. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els dies 21 de maig i 22 de juny de 2012.

4. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 26 (UA-Suble-26), carretera d’Engolasters, part baixa. Si hi ha lloc, proposta d’acord facultant als Srs. Cònsols indistintament per elevar a escriptura pública tota la documentació que conforma el Pla Parcial.

5. Proposta d’habilitar al Sr. Gerard Calvet Sala per a emetre els certificats urbanístics i d’aprofitament previstos a l’article 8 de la LGOTU i l’article 88 del Reglament de construcció.

6. Proposta d’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre el Govern i els Comuns en l’àmbit de l’aigua, de data 23 de febrer del 2005, en relació als objectius fixats al Pla de sanejament d’Andorra.

7. Proposta de donar nom a les rotondes situades a la zona urbana de la Parròquia, conforme a la proposta elaborada per la Junta de Govern en la sessió de data 29 d’octubre (punt núm. 11).

8. Vist l’article 19 de l’Ordinació del pressupost per a l’exercici 2012; proposta de renovació de l’actual pòlissa de crèdit amb l’entitat financera Crèdit Andorrà, SA, per l’import de 1.000.000 €.

9. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit de les partides pressupostàries 10106–200-60400 Circulació - vehicles (25.000 €) i 40103– 01-60400 Serveis – vehicles (25.000 €); a favor de la partida 67102–100-60820 (50.000 €), per fer front a l’adquisició d’aparells per a la renovació de la zona cardio del gimnàs de les Piscines Comunals.

10. Proposta de nomenament de la Sra. Núria Gomez Compte com a membre representant del Comú al Consell d’Escola de l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany.

11. Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre l’estat d’execució del Pressupost.

12 Informes de caràcter general.
13. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. Magda Sinfreu, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 17:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria del Sr. Gerard Altimir Segalàs, exconseller del Comú mort en data recent.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, es reprèn la sessió. La Sra. Cònsol Major informa als presents que la Junta de Govern ha formulat una petició per a la inclusió d’una nova proposta a l’ordre del dia de la sessió d’avui. Sobre l’admissió d’aquesta proposta, procedeix que el Ple es pronunciï i demana, per tant, al Sr. Secretari que faci lectura de la mateixa:

Vist l’article 23.3 de l’Ordinació d’organització i funcionament del comuns, de data 28 de desembre del 2012,

Vista la documentació que conforma l’expedient per a l’adjudicació de l’explotació del bar-restaurant situat al centre social i recreatiu del Prat del Roure, sota la forma de concessió administrativa,

Vista la proposta que ha formulat la Mesa de contractació,

Vist que el contracte establert amb l’actual adjudicatari s’exhaureix el dia 30 de novembre del 2012,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 19 de novembre del 2012, ha acordat:


· Proposar a la Sra. Cònsol major la inclusió del següent punt a l’ordre del dia de la sessió de Consell del dia 22 de novembre, per tal que sigui sotmès a la consideració del Ple:
'Proposta d’adjudicació de la concessió del bar–restaurant situat a la zona esportiva del Prat del Roure a favor de la societat LA PAELLA SL, conforme a la proposta que presenta la Mesa de contractació'.

Feta lectura de la proposta, per assentiment, el Ple acorda incloure-la a l’ordre del dia de la sessió d’avui, on figurarà com a punt núm. 13, previ als 'precs i preguntes' (ara, punt núm. 14). Tot seguit s’inicia el tractament dels assumptes previstos per al dia d’avui.

Acta en format pdf