Reglament procediment simplificat per comerç

Reglament de data 17 d’agost del 2012, sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, modificació de les activitats comercials, canvi de titular i de nom comercial

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

L’article 80.1 lletra d de la Constitució del Principat d’Andorra estipula que, dins el marc de l’autonomia administrativa i financera dels comuns, les seves competències són delimitades mitjançant una llei qualificada, almenys en matèria de comerç, indústria i activitats professionals.

 

Per la seva banda i desenvolupant el contingut d’aquest precepte, l’article 4.5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns configura com a competència de les corporacions locals 'La regulació, autorització i registre de les condicions d’obertura i establiment d’activitats comercials, industrials, professionals i de serveis en el terme de la parròquia, dins el marc de la legislació nacional'.

 

A l’encalç del que estipulen les normes indicades i, més concretament, de la distribució competencial existent en matèria de comerç, el Govern conjuntament amb els comuns han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

 

Aquesta iniciativa obeeix a la necessitat d’agilitar el procediment vigent fins avui, a fi de facilitar a les empreses l’inici i l’exercici de la seva activitat econòmica i, en definitiva, donar resposta als administrats.

 

Aquest nou procediment simplificat té per objectiu ser el procediment de referència en el 80% de les autoritzacions comercials, i és aplicable als comerços que pel seu objecte i per les dimensions del local d’explotació no presenten raonablement un risc per a les persones, els béns o el medi ambient, i que, amb una superfície oberta al públic màxima de dos-cents metres quadrats (200 m2), desenvolupin únicament les activitats que figuren dins l’annex d’aquest Reglament.

 

El procediment desenvolupat mitjançant aquesta norma neix com una millora i una agilització de les disposicions previstes en l’anterior Reglament del 4 de març del 2010, sobre el procediment simplificat per a les obertures i el trasllat de comerç, la modificació de les activitats comercials, el canvi de titular i el canvi de nom comercial. Alhora aquest procediment incorpora les disposicions del Reglament aprovat pel Govern sobre aquesta matèria i publicat al BOPA núm. 33, any 24, del 18 de juliol del 2012.

 

Article 1. Objecte

 

Aquest Reglament desenvolupa el procediment simplificat de tramitació administrativa de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, amb la finalitat de facilitar a les empreses l’inici i l’exercici de la seva activitat econòmica.

 

Article 2. Àmbit d’aplicació

 

Aquest procediment és aplicable als establiments comercials que desenvolupenuna de les activitats descrites a l’annex 1 del Reglament del Govern, de l’11 de juliol del 2012 (BOPA núm. 33, del 18 de juliol del 2012), que tenen una superfície oberta al públic que no sobrepassa els 200 m2.

 

Aquest procediment s’aplica a les sol·licituds següents:

 

a) Sol·licituds d’obertura de comerç; obertura d’un nou establiment comercial, industrial o professional.

 

b) Sol·licituds de modificació de comerç:

 

-Trasllats o modificació de la situació o domicili on es desenvolupa l’activitat econòmica prèviament autoritzada i registrada.

 

-Canvis o modificacions de les activitats comercials o industrials prèviament autoritzades i registrades.

 

-Canvis o modificacions del nom comercial prèviament autoritzat i registrat.

 

c) Sol·licitud de canvi de titular del comerç: canvi o modificació de la titularitat d’un comerç prèviament autoritzat i registrat. Mitjançant aquest tràmit, només es pot modificar la titularitat; per tant, s’exclou qualsevol altra modificació de l’autorització i registre.

 

Article 3. Finalitat

 

La finalitat d’aquest Reglament és desenvolupar la simplificació i l’agilització dels procediments i de les tramitacions administratives, sense que aquest fet comporti una disminució de la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient.

 

Article 4. Definició del procediment

 

El procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, es basteix sobre la declaració i la informació aportada per la persona titular d’una activitat empresarial, comercial, industrial o professional, o del seu representant legal, i d’una verificació prèvia simplificada per part de l’Administració.

 

Aquest procediment simplificat no eximeix la persona sol·licitant de complir les disposicions establertes a l’article 110 i els que el segueixen del Codi de l’Administració.

 

Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, l’Administració l’ha de resoldre motivadament en el termini màxim d’un mes, llevat que decideixi prorrogar el termini per motiu de la instrucció de l’expedient. En tot cas la pròrroga no pot excedir 15 dies i s’ha de comunicar expressament a la persona sol·licitant.

 

Si no s’ha adoptat una resolució expressa un cop transcorregut el termini de resolució indicat anteriorment, l’autorització s’entén concedida.

 

Si en el curs de la instrucció de la sol·licitud el comú considera que no compleix qualsevol dels requisits previstos en aquest Reglament, suspèn el procediment simplificat i inicia el procediment ordinari després de notificar-ho a la persona interessada.

 

Nogensmenys, d’acord amb l’article 111 del Codi de l’Administració, si es tracta d’un defecte esmenable, l’Administració atorga a la persona sol·licitant un termini de 10 dies hàbils per esmenar-lo. En aquest cas, el termini de resolució de la sol·licitud queda suspès fins que s’esmena el defecte. Si la persona sol·licitant no l’ha esmenat un cop transcorregut el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la notificació del defecte, l’Administració comunica a la persona interessada la suspensió del procediment simplificat i l’inici del procediment ordinari.

 

Article 5. Verificació prèvia simplificada per part de l’Administració

 

Sense perjudici de les competències del Govern, el comú verifica les situacions següents:

 

a) que la persona física o jurídica sol·licitant reuneix els requisits legals exigibles per ser titular del comerç;

 

b) que es tingui el consentiment del propietari del local on es vol exercir l’activitat;

 

c) que el local s’adapti als usos establerts en el Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i la legalitat de l’autorització de construcció del mateix local;

 

d) que s’hagi fet la inscripció del local al Registre de Béns Immobles Comunal i/o al cadastre comunal.

 

e) que la sol·licitud contingui tota la documentació exigida segons la tipologia de la sol·licitud.

 

f) qualsevol altre que, a criteri de l’Administració comunal en l’àmbit de les seves competències, s’estimi procedent.

 

Article 6. Declaració responsable

 

Per acollir-se al procediment simplificat, cal que la persona sol·licitant o qui la representi legalment signi la sol·licitud corresponent i declari sota la seva responsabilitat que la persona sol·licitant i l’establiment on pretén desenvolupar l’activitat disposen dels informes i els certificats que acrediten el compliment de les condicions i els requisits tècnics que estableix la normativa vigent, i que es compromet a mantenir aquest compliment durant tota la vigència de l’autorització administrativa.

 

A més de la declaració esmentada més amunt, l’Administració pot demanar a la persona sol·licitant qualsevol altra documentació i informació que en cada cas escaigui legalment, en referència a l’activitat o a l’aptitud de la persona sol·licitant per exercir l’activitat comercial sol·licitada, o qualsevol altre document que a criteri de l’Administració es consideri necessari. En tots els casos, la persona sol·licitant ha de complir els requisits individualment exigibles per a cada activitat.

 

El fet de presentar la declaració responsable faculta els òrgans competents de l’Administració per fer en qualsevol moment les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de la declaració responsable.

 

Article 7. Inici d’activitats

 

Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, la persona sol·licitant pot iniciar l’activitat sol·licitada, sense perjudici dels controls posteriors o les peticions de documentació que poden efectuar els òrgans competents, ni de les sancions previstes en cas d’incompliment.

 

En el cas que l’Administració decideixi suspendre el procediment simplificat i iniciar el procediment ordinari, la persona sol·licitant ha de suspendre l’activitat, si ja l’ha iniciada, a comptar del dia de la notificació de la decisió de suspensió fins a la resolució definitiva de la sol·licitud.

 

Article 8. Declaració inexacta o falsa

 

En el cas que una vegada presentada la declaració de responsabilitat se’n comprovi la inexactitud o la falsedat, l’Administració, mitjançant el procediment escaient, promou l’anul·lació de l’autorització lliurada, amb els impediments consegüents que genera aquest fet per a l’exercici de l’activitat sol·licitada, i el comú ordena el tancament immediat del comerç, sense perjudici de les altres sancions que legalment es puguin promoure.

 

Si la causa de la inexactitud o de la falsedat és fàcilment esmenable, el comú requereix el declarant a fi que, en un termini màxim de tretze dies hàbils, repari el motiu de discordança i adapti les iniciatives adoptades al contingut de l’autorització. Si la persona sol·licitant no dóna el compliment degut al requeriment efectuat, el comú ordena el tancament immediat del comerç i, als efectes escaients, ho notifica al Govern.

 

La competència comunal per ordenar el tancament immediat del comerç l’exerceix el cònsol major.

 

Article 9. Col·laboració de les administracions

 

La cooperació, la coordinació i la col·laboració en la tramitació administrativa d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial entre els comuns i el Govern s’efectua mitjançant el sistema de finestra única del Servei de Tràmits o per qualsevol altre mitjà que s’estimi adequat a l’objecte d’aquest Reglament.

 

Article 10. Activitats que es poden acollir al procediment simplificat

 

Les activitats que es poden acollir al procediment simplificat d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial es detallen en l’annex 1 del Reglament del Govern, sempre que l’establiment comercial en el qual es desenvolupen aquestes activitats tingui una superfície oberta al públic que no sobrepassi els 200 m2. Les activitats relacionades en aquest annex recullen un seguit d’activitats que, pel seu objecte i per les seves dimensions, no representen raonablement un risc per a les persones, els béns i el medi ambient.

 

Precisió

 

Els establiments que tenen una superfície oberta al públic superior a 200 m2 i les activitats que no estiguin incloses en aquest annex han de seguir el procediment ordinari, que consisteix que els serveis competents de l’Administració, o els òrgans i les empreses que aquesta darrera delegui abans d’atorgar l’autorització administrativa corresponent, verifiquin prèviament totes les condicions tècniques i administratives.

 

Article 11. Tipologia de les sol·licituds

 

Aquest Reglament desenvolupa un procediment simplificat de tramitació administrativa que es pot aplicar a les sol·licituds següents:

 

1. Sol·licitud d’obertura de comerç per iniciar l’exercici de qualsevol de les activitats comercials o industrials relacionades en l’annex 1 del Reglament del Govern.

 

2. Sol·licitud de trasllat de comerç per la modificació de la situació i del domicili de la seu on es desenvolupa l’activitat comercial o industrial, prèviament autoritzada i registrada, llevat del cas que la modificació de domicili impliqui un canvi de parròquia. En aquest darrer cas cal presentar la corresponent sol·licitud de baixa i la subsegüent obertura de comerç als comuns que correspongui.

 

3. Sol·licitud de modificació d’activitats per modificar l’activitat comercial o industrial autoritzada prèviament.

 

4. Sol·licitud de canvi de titular per modificar la titularitat de l’autorització i el registre de comerç, que es presenta sempre que aquesta modificació no afecti el domicili, l’activitat ni el nom del comerç.

 

5. Sol·licitud de canvi de nom comercial per modificar el nom del comerç.

 

Article 12. Normatives tècniques relatives a la seguretat bàsica

 

És necessari acreditar a la sol·licitud la tinença i la titularitat del butlletí d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, i s’ha d’esmentar el número del butlletí, la tipologia i la data d’emissió.

 

També és necessari esmentar a la sol·licitud la tinença i la titularitat del contracte subscrit amb l’empresa de manteniment del sistema de seguretat contra incendis.

 

Els establiments equipats amb altres instal·lacions subjectes a normativa tècnica específica les han de declarar i acreditar, mitjançant una certificació expedida per l’empresa o pel professional autoritzat.

 

Aquestes prescripcions s’apliquen tant en el marc del procediment simplificat com en el marc del procediment ordinari.

 

Article 13. Substitució del control administratiu previ de l’accessibilitat

 

El control administratiu previ de l’accessibilitat se substitueix per la tinença del certificat tècnic relatiu a l’accessibilitat signat per un tècnic autoritzat, i formalitzat segons el model oficial establert.

 

No és preceptiu cap procediment de conformitat de l’accessibilitat per a qualsevol de les sol·licituds detallades en aquest Reglament, mentre no comportin obres d’ampliació, obres majors de reforma o canvi d’ús de l’establiment.

 

Aquestes prescripcions s’apliquen tant en el marc del procediment simplificat com en el marc del procediment ordinari.

 

Article 14. Certificació mediambiental

 

El comú pot demanar en qualsevol moment la presentació del butlletí de certificació mediambiental a les sol·licituds que per la seva activitat ho requereixin, tant en el marc del procediment simplificat com en el marc del procediment ordinari.

 

Disposició transitòria

 

Les sol·licituds pendents d’autorització que compleixen els requisits establerts i que han iniciat els tràmits d’autorització abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’hi poden acollir a petició de la persona sol·licitant.

 

Disposició derogatòria

 

Queda derogat el Reglament del 4 de març del 2010 sobre el procediment simplificat per les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, modificació de les activitats comercials, canvi de titular i canvi de nom comercial.

 

Disposició final

 

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 3 de setembre del 2012.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, 17 d’agost del 2012