25 de maig de 2012

L’any dos mil dotze, divendres, dia 25 de maig, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de març de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 26 de març, 2, 10, 16, 23 i 30 d’abril, i 7 i 14 de maig de 2012.

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics.

4. Proposta de modificació del Reglament d’avaluació de la gestió de l’acompliment.

5. Proposta d’aprovació del Pla Especial pel desenvolupament de la unitat d’actuació de
sòl urbanitzable núm. 45 (UA-Suble-45), la Plana - Part Alta.

6. Proposta d’acord de conformació del projecte de Pla Especial pel desenvolupament de la UA-Sunc-02, avinguda del Pessebre; si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.

7. Proposta d’aprovació del conveni de cessió obligatòria i gratuïta per part del Sr. Jaume Fortó Nogueira a favor del Comú, d’una superfície de 550,32 m2, conforme a les previsions establertes al POUPEE per a la unitat d’actuació UA-Suble-47 i al procediment previst a l’article 33 de la LGOTU. Si hi ha lloc, proposta de facultar als Srs. Cònsols per tal que, de forma indistinta, puguin signar el referit conveni en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

8. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 47 (UA-Suble-47) les Costes dels Vilars.

9. Proposta d’aprovació del Decret d’ajustament per errors materials de la unitat d’actuació de sòl urbà consolidat núm. 20 (UA-Suc-20), carrer de Cal Diumenge

10. Proposta d’aprovació del conveni de cessió a favor del Comú d’una superfície de terreny propietat del Govern, situada davant l’Hospital NS de Meritxell, per tal que sigui destinada a infrastructura viària i de comunicació. Si hi ha lloc, proposta de facultar als Srs. Cònsols per tal que, de forma indistinta, puguin signar el referit conveni en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany
11. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror en les sessions celebrades els dies 31 de gener, 30 de març, i 10 i 20 d’abril de 2012, conforme estableix l’article 23 del Pla de Gestió.

12. Informes de caràcter general.

13. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Joaquim Tomàs i Salomó Benchluch i de l’Hble. Sra. Núria Pons, que han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió

Acta en format pdf