Ajornament del pagament de l'import de la cessió econòmica

 

 

ORDINACIÓ DEL 17-11-2011 D’AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DE L’IMPORT DE LA CESSIÓ ECONÒMICA

 

ÍNDEX:

 

Exposició de motius

 

Títol únic. Disposicions generals.

 

Article 1. Objecte de la regulació.

 

Article 2. Procediment.

 

Article 3. Modificacions de projecte en el procés constructiu

 

Article 4. Transmissions de llicències durant el procés constructiu

 

Article 5. Condicions i requisits.

 

Article 6. Pagament d’interessos.

 

Article 7. Caducitat i impagament.

 

Disposició final única

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

L’article 33.6 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, successivament modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol estipula literalment que 'prèvia sol·licitud dels particulars afectats, els comuns poden acceptar l’ajornament o el fraccionament de l’import de la cessió econòmica quan aquesta substitueixi la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys destinats a infraestructures, equipaments, serveis col·lectius i habitatges de protecció pública'.

 

Per la seva banda, el Reglament Urbanístic recentment modificat mitjançant Decret de data 5 d’octubre de 2011, preveu un seguit de drets i deures dels propietaris tant del sòl urbà consolidat, com del sòl urbà no consolidat, que recullen la possibilitat dels comuns d’acceptar o refusar discrecionalment les sol·licituds relatives a 'l’ajornament o fraccionament de l’abonament de l’equivalent econòmic de la cessió obligatòria i gratuïta de sòl', i estableixen diversos paràmetres d’obligatori compliment per part dels sol·licitants d’aquest 'ajornament íntegre o fraccionat'.

 

Així doncs, partint del contingut de la normativa indicada, en exercici de la possibilitat legalment conferida i amb la finalitat de completar els requisits i condicions exigibles en cas de sol·licitud d’ajornament o fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica quan aquesta substitueixi la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys destinats a infraestructures, equipaments, serveis col·lectius i habitatges de protecció pública, el Comú d’Escaldes-Engordany, fent ús de la potestat normativa que li és pròpia i d’acord amb el que estableixen al respecte els articles 79 de la Constitució del Principat d’Andorra i 5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, en la sessió del Consell del Comú celebrada el dia 17 de novembre del 2011, aprova la següent:

 

ORDINACIÓ D’AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DE L’IMPORT DE LA CESSIÓ ECONÒMICA

 

TÍTOL ÚNIC. DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1. Objecte de la regulació

 

La present ordinació té per objecte regular les condicions i els requisits necessaris per a l’obtenció de l’ajornament o el fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica quan aquesta substitueixi la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys destinats a infraestructures, equipaments, serveis col·lectius i habitatges de protecció pública, en seguiment del que disposen a l’efecte, d’una banda, l’article 33.6 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, successivament modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol i, de l’altra, els articles 12 i 13 del Reglament Urbanístic modificat mitjançant Decret de data 5 d’octubre de 2011.

 

Article 2. Procediment

 

1. L’ajornament o el fraccionament del pagament de l’import de la cessió econòmica a la que fa referència l’article precedent, ha de ser demanat en el moment de la presentació de la sol·licitud de la llicència de construcció o d’urbanització.

 

2. La sol·licitud ha d’especificar, en cas de petició d’ajornament, el moment de pagament de l’import diferit i, en cas de petició de fraccionament, el nombre de quotes, els imports i el seu venciment.

 

3. Un cop examinada la sol·licitud i previ informe de l’Interventor, la Junta de Govern adopta la resolució pertinent.

 

4. En cas de resolució favorable s’estarà al que preveuen els apartats 'h' i 'i', de l’article núm. 12, del Reglament urbanístic.

 

Article 3. Modificacions de projecte en el procés constructiu.-

 

Qualsevol modificació del projecte d’edificació i/o d’urbanització abans de l’obtenció de la llicència de primera ocupació, comportarà l’actualització de les condicions d’ajornament o fraccionament de la cessió econòmica en relació a l’anterior llicència.

 

Article 4. Transmissions de llicències durant el procés constructiu.-

 

La transmissió d’una llicència d’edificació i/o urbanització en el curs del procés constructiu comportarà automàticament la subrogació simultània del nou titular en les obligacions contretes pel transmissor en matèria d’ajornament o fraccionament de la cessió econòmica.

 

Article 5. Condicions i requisits.

 

Per a l’obtenció de l’ajornament o el fraccionament indicats, és imprescindible el compliment de les condicions fixades a l’article 33.6 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, successivament modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, en mèrits de les quals:

 

a. Se sol·licitarà la formalització d’un aval bancari a primer requeriment o garantia equivalent sobre la totalitat de l’import o dels imports fraccionats, que seran retornats sempre que s’hagin liquidat en els terminis i en les condicions previstes.

 

b. La liquidació de tot l’import no podrà superar el termini d’un any posterior a la data d’acabament de les obres. S’entén per data d’acabament de les obres el moment d’obtenció de la llicència de primera ocupació o ús.

 

Article 6. Pagament d’interessos

 

6.1. La concessió de l’ajornament o el fraccionament sol·licitat comportarà l’aplicació de l’interès al tipus legal per cada anualitat a comptar del mateix moment de notificació de la resolució favorable.

 

6.2. L’import resultant de l’aplicació d’aquest interès s’afegirà a la quota d’amortització del fraccionament corresponent o, en cas d’ajornament, al pagament final diferit.

 

Article 7. Caducitat i impagament

 

En els supòsits que es produeixi la caducitat de la llicència o l’impagament de l’import de cessió, en la seva totalitat o fracció, es procedirà de conformitat amb el que estableixen els apartats 'j', 'k', i 'l' de l’article 12 del Reglament urbanístic.

 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per al coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, 17 de novembre del 2011.