30 de setembre de 2010

 L’any dos mil deu, dijous, dia 30 de setembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents a les sessions celebrades els dies 5 i 22 de juliol del 2010.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats de la Junta de Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 12, 19 i 27 de juliol; 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost, i 6 i 13 de setembre del 2010.

3. Proposta d’aprovació d’un conveni amb la societat Casa Molines, SA per a la creació d’una servitud temporal de pas per a vianants, que ha de permetre la connexió del camí d’Ensucaranes i el passeig del Riu.

4. Proposta d’aprovació d’una ordinació de despesa plurianual, per un import total de 400.000 €, per a l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte museològic i museogràfic, assistència i direcció tècnica de la implantació del centre d’interpretació de la vall del Madriu.

5. Proposta d’adjudicació dels treballs de redacció del projecte museològic i museogràfic, assistència i direcció tècnica de la implantació del centre d’interpretació de la vall del Madriu, a l’empresa EMBLEMMA, per un import de 67.704 €, d’acord amb la proposta presentada per la Mesa de contractació.

6. Proposta d’aprovació d’una ordinació de crèdit extraordinari, per un import de 1.587.327 €, a favor de la partida pressupostària de nova creació 10101–400–82100 'Inversió financera SEMTEE, SA' per a fer front a la subscripció del capital social que correspon assumir al Comú, derivat de l’acord d’ampliació del capital social.

7. Proposta d’adjudicació dels treballs de reforma i embelliment de les voravies i entorns del pont dels Escalls a l’empresa PROGEC, per un import de 274.855,45 €, d’acord amb la proposta presentada per la Mesa de contractació.

8. Proposta d’aprovació definitiva dels expedients per a la fixació dels límits amb el terreny comunal de les finques:
- Les Llenguaderes dels Vilars; sol·licitant: societat Llenguaderes dels Vilars, SL.
- Coll de Jou; sol·licitant: Jordi Visent Guitart
- Parcel·la de Can Diumenge; sol·licitant: Gerard Cadena Turiella
- La Devesa de més amunt; sol·licitant: Joan Ambatlle Vilasetrú.

9. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament de la UA–SUBLE–13, 'Camí de Cal Diumenge'.

10. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament de la UA–SUBLE–06, 'Les Llenguaderes dels Vilars'.
11. D’acord amb l’article 64.4 del Reglament urbanístic, proposta de nomenament dels Srs. Gerard Calvet Sala, Ester Cervós Isern i Àngel Grau Navarro, com a membres representants del Comú per a formar part, de manera indistinta, dels òrgans de govern a les associacions de promoció urbanística previstes pel desenvolupament dels plans parcials.

12 Proposta d’aprovació del Reglament de funcionament del Consell del Cens.

13. Informes de caràcter general.

14. Precs i preguntes
Sota la presidència de l’Hble. Sr. Antoni Martí Petit, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Jordi Tudó, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

Acta en format pdf