Ordinació senyalització itineraris iniciativa privada

ORDINACIÓ DEL 29-9-2011 DE SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS D’INICIATIVA PRIVADA
 
Exposició de motius
 
Títol I. Disposicions generals
 
Article 1. Itineraris objecte de regulació
 
Article 2. Principis rectors
 
Article 3. Procediment de sol·licitud i autorització
 
Article 4. Senyalització: tipus, producció, implantació i retirada
 
Article 5. Preu dels itineraris permanents
 
Article 6. Fiança dels itineraris permanents
 
Títol II. Règim sancionador
 
Article 7. Infraccions
 
Article 8. Sancions
 
Article 9. Procediment sancionador
 
Article 10. Prescripció
 
Disposició final única
    
Exposició de motius
 
L’article 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns desenvolupa el contingut de l’article 80 f) de la Constitució del Principat d’Andorra, i recull com a competència comunal, entre d’altres, "l’administració, gestió i govern en general dels béns de domini públic comunal i dels béns de domini privat o patrimonials que hagin adquirit, inclòs l’aprofitament i l’explotació dels recursos naturals que s’hi trobin, com ara tales de boscos, camps de neu, aigües i minerals".
 
Aquests recursos naturals poden ser una eina important a l’hora de diversificar els productes turístics proposats als visitants del Principat, de manera que poden fer més atractiva i variada l’oferta turística existent.
 
En aquest sentit, el gran nombre d’excursionistes que visiten Andorra per cercar tant la tranquil·litat com la possibilitat de desenvolupar activitats de lleure relacionades amb la natura, fan que empreses privades del sector turístic tinguin interès a promoure el que s’anomena turisme natural.
 
Així doncs, pot ser molt beneficiós el fet d’aprofitar la implicació del sector privat en la potenciació d’aquest tipus de turisme. Per això cal dotar la iniciativa privada d’un marc normatiu clar que, per exemple, amb relació als itineraris que transcorrin per zona no urbana, permeti que els seus promotors estiguin assabentats dels requisits necessaris i el procediment que cal seguir per obtenir l’autorització de la seva senyalització.
 
Amb aquest objectiu, i d’acord amb el contingut dels preceptes indicats a l’inici d’aquesta exposició, en exercici de la competència conferida constitucionalment i amb la finalitat de regular i desenvolupar, dins del mateix àmbit competencial, les facultats que li han estat constitucionalment i legalment atribuïdes, el Comú d’Escaldes-Engordany fa ús de la potestat normativa que li és pròpia i, d’acord amb el que estableixen sobre aquesta qüestió els articles 79 de la Constitució del Principat d’Andorra i 5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, en la sessió del Consell del Comú celebrada el dia 29 de setembre del 2011, ha acordat aprovar la següent:
    
ORDINACIÓ DE SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS D’INICIATIVA PRIVADA
 
Títol I. Disposicions generals
 
Article 1. Itineraris objecte de regulació
 
1. L’abast de la regulació continguda en aquesta Ordinació concerneix, exclusivament, els itineraris d’iniciativa privada que transcorrin per zona no urbana, de manera que en queden al marge els camins identificats mitjançant el tipus de senyal que consta a l’annex núm. 1 d’aquesta Ordinació, o bé com a GR o GRP, o bé com a camins comunals o interparroquials.
 
2. Aquests itineraris, a més de temàtics, poden ser pedestres, eqüestres, de BTT o, en general, destinats a qualsevol altra activitat degudament autoritzada pel Comú.
 
3. Al seu torn, aquests camins poden ser temporals o permanents, circumstància que comporta l’existència d’alguna especificitat en la seva regulació.
 
S’entén per itinerari temporal el que, com a màxim, es perllonga durant un període de set dies naturals consecutius, i es considera itinerari permanent el que vagi més enllà d’aquesta durada.
 
Article 2. Principis rectors
 
1. La regulació de la senyalització dels itineraris d’iniciativa privada té com a objectius prioritaris, d’una banda, evitar la confusió i garantir la seguretat dels usuaris dels diversos camins i, de l’altra, garantir un impacte mínim en el paisatge.
 
2. Amb la finalitat d’assolir aquests objectius prioritaris, qualsevol sol·licitud de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada ha de prioritzar l’ús dels suports de senyalització existents, i els ha de situar principalment a l’inici de l’itinerari, al punt final i als encreuaments amb altres camins.
 
3. En cas que l’itinerari que es vol senyalitzar transcorri totalment o en part pel territori d’un espai natural protegit, s’ha d’aplicar, pel que fa al tram de camí que passi per aquest espai, la regulació continguda en el corresponent Pla rector, així com en la normativa de desenvolupament.
 
4. El recorregut dels itineraris només pot transitar per la xarxa de camins existent, i està terminantment prohibit, per motius de seguretat i preservació ambiental, senyalitzar itineraris fora d’aquests camins.
 
Article 3. Procediment de sol·licitud i autorització
 
1. Tota persona interessada a senyalitzar un itinerari d’iniciativa privada que transcorri pel territori de la parròquia d’Escaldes-Engordany ha de presentar una sol·licitud al Comú.
 
Aquesta sol·licitud també és preceptiva en cas que es vulgui modificar la senyalització d’un itinerari prèviament autoritzat.
 
2. En cas que l’itinerari passi pel territori d’altres parròquies, a més de la d’Escaldes-Engordany, cal acreditar al Comú la presentació efectiva de la preceptiva sol·licitud a la resta de comuns concernits, mitjançant el lliurament de la còpia del registre d’entrada corresponent.
 
3. El formulari que cal presentar per a tot tipus de sol·licitud és el que consta a l’annex núm. 2 d’aquesta Ordinació.
 
4. La formulació d’una sol·licitud de senyalització ha de comportar la presentació d’un projecte de marcatge complet i detallat on constin, com a mínim, els punts següents:
 
a. La identificació completa (nom i cognoms o raó social, i adreces i telèfon de contacte) del promotor de l’itinerari.
 
b. El concepte, la idea i la filosofia del projecte.
 
c. Una descripció general de l’itinerari, amb indicació tant dels punts de sortida i arribada, com del traçat de tot el recorregut.
 
d. El logotip concebut per identificar l’itinerari.
 
e. El recorregut previst, degudament marcat en un plànol a escala entre 1:10.000 i 1:25.000, on consti la ubicació dels punts de senyalització desitjats.

f. El tipus de senyalització que es vol utilitzar, d’acord amb les previsions contingudes a l’article 4 d’aquesta Ordinació.
 
g. La temporalitat del recorregut (temporal o permanent).
 
5. Un cop presentada la preceptiva sol·licitud, el departament competent en matèria de medi ambient del Comú organitza, en el termini més breu possible i en funció de la climatologia, una visita de camp durant el decurs de la qual es recorrerà l’itinerari previst a fi de comprovar in situ la idoneïtat del projecte concebut.
 
A aquest efecte, es tramet la convocatòria oportuna als promotors de l’itinerari amb una antelació mínima de 8 dies naturals a la data prevista per fer la visita.
 
En cas que l’itinerari transcorri pel territori de diverses parròquies, els responsables dels departaments competents en matèria de medi ambient dels comuns concernits s’han de coordinar a fi d’avaluar conjuntament el projecte presentat.
 
Durant el decurs d’aquesta inspecció s’han d’avaluar, des d’un punt de vista tècnic, el nombre, l’emplaçament i el tipus de senyalitzacions que cal emprar pel que fa al marcatge dels itineraris permanents, i la idoneïtat de la senyalització proposada pel que fa al marcatge dels itineraris temporals.
 
Al final de la visita de camp s’ha d’aixecar acta de la inspecció efectuada, i l’han de signar tots i cadascun dels assistents.
 
6. Posteriorment, el Comú d’Escaldes-Engordany, per mitjà de la Junta de Govern, ha de dictar la resolució corresponent en què autoritza o denega la sol·licitud de senyalització d’itinerari presentada.
 
La resolució comunal pot variar la sol·licitud en els punts que, en aplicació dels principis rectors previstos a l’article 2 d’aquesta Ordinació, es considerin convenients.
 
7. Finalment, i pel que fa als itineraris permanents, la resolució dictada preveu la durada màxima de l’autorització de marcatge concedida, que serà successivament prorrogable per períodes equivalents al principal, sempre que el sol·licitant manifesti aquesta voluntat de prolongació amb un preavís mínim de tres mesos al moment de finalització de la durada de l’autorització o de qualsevol de les seves pròrrogues i el Comú hi manifesti la seva conformitat. Aquesta conformitat es manifesta mitjançant el dictat i la notificació de l’autorització corresponent.
 
Article 4. Senyalització: tipus, producció, implantació i retirada
 
1. L’autorització de senyalització determina les característiques de la senyalització que cal emprar, en concret el disseny, el tipus de material i l’emplaçament.
 
2. En tot cas, el tipus de senyalització pels itineraris permanents s’ha d’ajustar sempre a aquestes característiques dels seus elements:
 
a. Suport homologat: fita de fusta tractada (autoclau) de 10 o 12 cm de diàmetre i de 200 cm d’alçada visible.
 
b. Placa homologada: placa metàl·lica galvanitzada o d’alumini de 9 cm x 10 cm per una placa horitzontal; o de 8 cm x 10,5 cm per una de vertical amb gravat o en vinil. El gruix, tant en horitzontal com en vertical, ha de ser d’entre 1 i 3 mm. Hi ha de constar únicament el pictograma identificatiu de la ruta aplicable a la fita o al suport de la senyalització. El color de fons ha de ser Ral 1013 (Perlweis) i s’han de deixar 2,5 cm a la part inferior quan sigui necessari afegir un senyal direccional per impedir possibles confusions.
 
A l’annex núm. 3 d’aquesta Ordinació hi consta la configuració dels diversos tipus de senyal acceptats.
 
3. Els itineraris temporals s’han de senyalitzar amb elements no permanents com banderoles, cintes o fletxes, i el sistema de fixació no pot comportar cap agressió al medi natural.
 
El Comú d’Escaldes-Engordany, d’acord amb la normativa d’aplicació en la matèria, pot autoritzar l’ús de vehicles per implantar i retirar aquesta senyalització temporal. En aquest cas, el Decret d’autorització ha de fixar els tipus de vehicles autoritzats i en quins trams de l’itinerari es pot circular.
 
4. No es pot utilitzar mai pintura per senyalitzar cap tipus d’itinerari.
 
5. El sol·licitant autoritzat ha de produir la senyalització pels seus propis mitjans, i ha de complir al peu de la lletra tots i cadascun dels requisits de disseny i el tipus de material autoritzats.

Només amb relació als itineraris permanents i en cas de petició expressa del sol·licitant, és el Comú qui produeix la senyalització, amb el pagament previ del preu públic corresponent per part del promotor de l’itinerari. En aquest supòsit, es formalitza el lliurament del material mitjançant el document de recepció corresponent.
 
6. La implantació efectiva de la senyalització autoritzada és a càrrec del promotor del recorregut, que l’ha d’assegurar pels seus propis mitjans.
 
Només amb relació als itineraris permanents i en cas de petició expressa del sol·licitant, és el Comú qui ha de fer aquesta instal·lació, amb el pagament previ del preu públic corresponent per part del promotor de l’itinerari.
 
7. La senyalització dels itineraris temporals l’ha de retirar el promotor del recorregut en un termini màxim de 8 dies naturals a comptar del moment de finalització de l’itinerari sol·licitat. Aquest termini és ampliable a 8 dies naturals per motius climatològics.
 
Per la seva banda, la senyalització dels itineraris permanents l’ha de retirar el promotor del recorregut en un termini màxim de 60 dies naturals a comptar, o bé del moment de finalització de la durada autoritzada, o bé de l’instant en què es rebi la comunicació formulada pel sol·licitant amb el desig de procedir a aquesta retirada.
 
En cas que la retirada no la dugui a terme el promotor de l’itinerari dins del termini indicat, s’aplica el règim sancionador previst al títol II d’aquesta Ordinació.
 
Article 5. Preu dels itineraris permanents
 
1. El suport de la senyalització emprada per identificar els itineraris permanents que transcorren pel territori de la parròquia d’Escaldes-Engordany és d’exclusiva propietat del Comú.
 
2. Ara bé, el marcatge d’itineraris privats permanents mitjançant la implantació dels senyals als suports comunals representa l’aprofitament d’un bé de domini públic comunal, circumstància que comporta el pagament obligatori d’un preu públic.
 
3. Aquest preu públic l’ha de satisfer el sol·licitant a partir del mateix moment en què es notifiqui l’autorització de senyalització inicial, amb una periodicitat anual i durant tota la durada de l’autorització concedida, i el seu valor està subjecte a l’Ordinació de preus públics vigent en cada moment.
 
Article 6. Fiança dels itineraris permanents
 
1. En el cas dels itineraris permanents, en el moment en què es notifica l’autorització de senyalització inicial, el sol·licitant ha de fer efectiva una fiança d’un import de 300 €.
 
Aquesta fiança, que ha de ser vigent fins al retorn de l’original, està subjecta a la satisfacció de la despesa que puguin generar tant la revisió i el manteniment de la senyalització autoritzada, com la retirada eventual. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït cap incidència, el Comú l’haurà de retornar.
 
2. Si la retirada de la senyalització s’efectua de forma satisfactòria dins del termini indicat i no es detecta la causació de cap impacte ambiental, els responsables del departament competent en matèria de medi ambient han d’aixecar l’acta corresponent i el Comú ha de retornar la fiança de forma immediata.
 
Si no és així, l’import s’ha de destinar a satisfer les despeses i els costos indicats, sense perjudici de l’aplicació eventual del règim sancionador previst al títol II d’aquesta Ordinació.
   
Títol II. Règim sancionador
 
Article 7. Infraccions
 
1. La vulneració de les previsions contingudes en aquesta Ordinació té la consideració d’infracció administrativa.
 
2. Les infraccions d’aquesta Ordinació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
 
3. Constitueix una infracció lleu modificar la tipologia i la ubicació de la senyalització d’un itinerari, sigui permanent o temporal, sense disposar de la preceptiva autorització.
 
4. Són infraccions greus:
 
a. El marcatge d’un itinerari sense l’autorització prèvia del Comú.
 
b. El marcatge d’un itinerari, sigui permanent o temporal, amb pintura de qualsevol tipus.
 
c. El marcatge d’un itinerari que no correspongui a l’autoritzat.
 
d. La modificació del marcatge corresponent a un camí ja existent amb caràcter previ a l’itinerari autoritzat.
 
e. El canvi del marcatge d’un itinerari amb relació al que s’ha autoritzat.
 
f. L’impagament del preu o la fiança previstos per a l’itinerari en qüestió.
 
g. La no-retirada de la senyalització d’un itinerari temporal, un cop finalitzada la vigència i dins del termini previst a l’article 4.7 d’aquesta Ordinació.
 
h. La causació d’impactes ambientals lleus al patrimoni natural i cultural o a infraestructures, degudament constatats i incoats pels agents de l’Administració, deguts a les activitats desenvolupades pels promotors dins o fora de l’itinerari.
 
i. La circulació de vehicles no autoritzats.
 
5. Són infraccions molt greus:
 
a. La no-retirada de la senyalització d’un itinerari permanent dins del termini previst a l’article 4.7 d’aquesta Ordinació.
 
b. La causació d’impactes ambientals greus al patrimoni natural i cultural o a infraestructures, degudament constatats pels agents de l’Administració, deguts a les activitats desenvolupades pels promotors dins o fora de l’itinerari.
 
Article 8. Sancions
 
1. Les infraccions previstes a l’article 7 d’aquesta Ordinació se sancionen amb la imposició de les multes següents:
 
a. Les infraccions lleus, amb una multa d’entre 50 € i 150 €.
 
b. Les infraccions greus, amb una multa d’entre 151 € i 300 €.
 
c. Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 301 € i 500 €.
 
2. En cas de reincidència, s’imposa la sanció màxima del nivell que correspongui. A l’efecte d’aquesta Ordinació, s’entén per reincidència el fet que hi hagi dues o més resolucions fermes per infraccions diferents o de la mateixa naturalesa en el període de dos anys.
 
3. Les sancions es graduen d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, tenint en compte els danys i els perjudicis produïts, si hi havia intencionalitat, i si es produeix reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions.
 
4. La imposició de qualsevol de les sancions previstes en aquesta Ordinació no exclou la responsabilitat civil o penal ni, eventualment, la indemnització pels danys i els perjudicis causats, que pugui correspondre al responsable de la infracció comesa.
 
5. La imposició de sancions és independent de l’obligació, exigible en qualsevol moment, de retirar la senyalització implantada de manera incorrecta o indeguda, per restituir el medi físic a l’estat anterior a la comissió de la infracció, i de l’obligació d’indemnitzar pels danys i els perjudicis ocasionats.
 
Correspon al Comú fixar, mitjançant la resolució corresponent, el termini en què l’infractor, d’una banda, ha de restituir els béns per recuperar l’estat anterior a la comissió de la infracció i, de l’altra, ha de satisfer l’import de la indemnització pels danys i els perjudicis ocasionats.
 
Article 9. Procediment sancionador
 
1. La constatació de la presumpta comissió d’una o diverses infraccions comporta la incoació, la instrucció i la resolució del corresponent expedient sancionador, d’acord amb el procediment estipulat al Reglament regulador del procediment sancionador, del 21 d’octubre de 1998.
 
2. Correspon als tècnics del departament competent en matèria de medi ambient desenvolupar les funcions d’inspecció i de control que siguin pertinents amb la finalitat de vetllar pel compliment d’aquesta Ordinació.
 
3. També correspon als tècnics del departament competent en matèria de medi ambient incoar, instruir i, si escau, trametre l’expedient a la Junta de Govern perquè el resolgui.
 
Article 10. Prescripció
 
1. El termini de prescripció de les infraccions previstes a l’article 7 d’aquesta Ordinació és de tres anys per a les molts greus, de dos anys per a les greus i de sis mesos per a les lleus, a comptar de la data de comissió de la infracció i, si es comet de manera continuada, de la data en què es comet la darrera acció constitutiva d’infracció.
 
2. El còmput de la prescripció s’interromp en el moment d’incoació contra l’infractor del procediment sancionador previst a l’article 9 d’aquesta Ordinació.
 
3. Per la seva banda, les sancions imposades en aplicació d’aquesta Ordinació prescriuen en el termini d’un any a comptar del moment en què es notifiqui la resolució sancionadora esdevinguda ferma i definitiva.
 
Disposició final única
 
Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
 
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
 
Escaldes-Engordany, 29 de setembre del 2011.