Ordinació sobre el nivell d'incidència dels usos de discoteques

 

ORDINACIÓ DEL 21-7-2011 SOBRE EL NIVELL D’INCIDÈNCA DELS USOS DE SALES DE BALL I DISCOTEQUES SOBRE L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió celebrada el dia 21 de juliol del 2011,

 

Vista la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,

 

Vistos els articles 102, Regulació general dels usos segons el règim jurídic del sòl, 107, Nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient, i els concordants, del Títol 3, capítol quart, secció segona, de les Normes urbanístiques i Normativa complementària del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial,

 

Atesa la necessitat de regular les situacions relatives a determinades activitats en relació al grau de compatibilitat i permissibilitat amb el seu entorn,

 

 

El Comú ha aprovat la següent

 

ORDINACIÓ SOBRE EL NIVELL D’INCIDÈNCA DELS USOS DE SALES DE BALL I DISCOTEQUES SOBRE L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT,

 

que s’articula com segueix:

 

Article 1

 

Els usos recreatius relatius a activitats de sales de ball i discoteques, situats a menys de 100 metres de qualsevol nucli habitat, tenen la consideració de no compatibles tant en sòl urbà consolidat com en sòl urbà no consolidat.

 

Article 2

 

En sòl urbanitzable, els usos recreatius relacionats a l’article 1 tenen la consideració d’usos provisionals, conforme a l’article 24.3 del Reglament de construcció.

 

Article 3

 

Les places d’aparcament obligatòries que estableix l’apartat 10 de l’article 110 de les Normes urbanístiques per als usos recreatius relacionats a l’article primer d’aquesta Ordinació, han de ser accessibles des del mateix local.

 

Article 4

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 21 de juliol del 2011