Reglament intern sistema d'avaluació de l'Acompliment (mod. maig 2011)

Reglament intern del 05-05-11, de modificació del Sistema d’avaluació de l’Acompliment

?

Vista l’Ordinació de la funció pública comunal, de data 11 de desembre del 2002,

?

Atesa la necessitat d’actualitzar i adaptar el Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment, de data 15 d’octubre del 2003, amb les seves posteriors modificacions,

?

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 5 de maig del 2011, ha acordat MODIFICAR i CONFIRMAR el Reglament del Sistema d’Avaluació de l’Acompliment, de data 15 d’octubre del 2003, com segueix.

?

Article 1.-

L’article 6.2, Canvis de posició, queda establert com segueix:

L’acumulació de punts, permetrà el canvi a una posició o esglaó superior dins del nivell salarial corresponent, segons el quadre adjunt:

?

Cos general

Posició retributiva

 

Nivell C3

 

Nivell C2

 

Nivell C1

 

Nivell B2

 

Nivell B1

 

Nivell A2

 

Nivell A1

 

100

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

12

 

14

 

95

 

4

 

5

 

6

 

6

 

7

 

9

 

10

 

90

 

3

 

4

 

4

 

4

 

5

 

6

 

7

 

86

 

2

 

2

 

2

 

2

 

3

 

3

 

3

 

82

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

?

Servei de Circulació i Atenció Ciutadana

Posició retributiva

 

Nivell C I

 

Nivell C II

 

Nivell C III

 

Nivell B IV

 

Nivell B V

 

Nivell A VI

 

Nivell A II

 

100

 

6

 

7

 

10

 

9

 

10

 

12

 

14

 

95

 

4

 

5

 

8

 

6

 

7

 

9

 

10

 

90

 

3

 

4

 

6

 

4

 

5

 

6

 

7

 

86

 

2

 

2

 

4

 

2

 

3

 

3

 

3

 

82

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Els increments percentuals sobre el salari es calculen sense tenir en compte els paràmetre 'complement d’antiguitat', 'complement de responsabilitat addicional' i 'complement específic'.

Disposició final única

El present Reglament entrarà en vigor el mateix de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes - Engordany, 5 de maig del 2011.