23 de novembre del 2010

L’any dos mil deu, dijous, dia 23 de novembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 20 i 27 de setembre, 4, 11,18 i 25 d’octubre, i 2 i 8 de novembre de 2010.

3. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació sobre preus públics.

4. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària.

5. Proposta d’aprovació del text articulat, estat d’ingressos i despeses, de l’Ordinació del pressupost econòmic per a l’exercici 2011.

6. Proposta d’aprovació del projecte de Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl.

7. Proposta d’aprovació provisional del límit de propietat de les finques 'Mulleres', propietat de casa Xurrina i 'Mulleres', propietat de casa Pordios, amb el terreny comunal. Si escau, proposta d’acord d’obertura del tràmit d’informació pública.

8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració en matèria d’educació viària.

9. Proposta de nomenament de la Comissió de membres del Comú encarregada de l’estudi de les propostes de modificació que s’han d’incorporar al Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia.

10. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de Crèdit extraordinari per a la compra de 100 accions de la societat Camprabassa, SAUper un import de 3.500 €. Si hi ha lloc, proposta d’acord per a la formalització de la compra d’aquest actiu.

11. Informes de caràcter general

12. Precs i preguntes
Sota la presidència de l’Hble. Sr. Antoni Martí Petit, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Jordi Tudó, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 17:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

Acta en format pdf