22 de juliol de 2010

L’any dos mil deu, dijous, dia 22 de juliol, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1.Lectura i si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de maig del 2010

2.Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en el curs de les sessions celebrades els dies 25 i 31 de maig; 7, 14, 21 i 28 de juny, i 5 de juliol del 2010

3.Proposta d’aprovació d’una ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics.

4.Proposta d’aprovació provisional dels límits de les finques propietat dels Srs. Gerard Cadena Turiella, Joan Ambatlle Vilasetru i Jordi Visent Guitart amb el terreny comunal. Si hi ha lloc, obertura del termini d’informació pública dels respectius expedients administratius de delimitació

5.Proposta d’aprovació definitiva dels límits de la finca propietat de la societat Promocions 3–MA, SA, amb el terreny comunal.

6.Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament de la UA–SUBLE–02, els Vilars – pont Pla.

7.Precs i preguntes

Sota la presidència de l’Hble. Sr. Antoni Martí Petit, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Trini Marin, Pere Moles, Francesc Casals i Jordi Tudó, els quals han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 18:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.Acta en format pdf