5 de juliol de 2010

L’any dos mil deu, dilluns, dia 5 de juliol, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1.Proposta de declaració d’estat de ruïna de l’immoble conegut per Hotel Pla, conforme a l’article 129 de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme. Si escau, adopció de les mesures previstes al mateix article.

2.Proposta d’aprovació del projecte de delimitació del Polígon d’actuació  Hortalets del Ribot, per a la futura connexió de la unitat d’actuació UA–SUBLE–11 amb l’avinguda. del Pessebre, a través del carrer Hortalets de Ribot

3.Proposta d’acord de conformació del projecte de Pla parcial pel desenvolupament de la UA-SUBLE-11, Étang Salé, i d’obertura del termini d’informació pública, d’acord amb l’article 112.1 i 112.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme

4.Proposta d’aprovació del conveni parroquial d’atenció Ciutadana, prevenció i seguretat, entre el Ministeri d’Interior i els Comuns

5.Proposta d’aprovació dels continguts del document titulat “Anàlisi de la situació i propostes d’actualització i millora del sistema de finançament dels Comuns”, proposats pels Cònsols dels Comuns d’Andorra

6.Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sr. Antoni Martí Petit, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. Nuri Barquin que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 10:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

Acta en format pdf