31 de maig del 2010

L’any dos mil deu, dilluns, dia 31 de maig, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1.Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents a les sessions celebrades els dies 4 de març i 8 d’abril de 2010.

2.Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 29 de març; 6, 12, 19, i 26 d’abril, i 3, 10 i 17 de maig de 2010.

3.Proposta d’adjudicació del servei de recollida d’escombraries domèstiques a l’empresa Pirinenca de Serveis, d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació

4.Proposta d’aprovació d’una ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics.

5.Proposta d’aprovació d’una ordinació de modificació de l’Ordinació tributària.

6.Informes de caràcter general.

7.Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sr. Antoni Martí Petit, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Àlex Molina i Jordi Tudó, que han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 10:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

Acta en format pdf