8 d'abril de 2010

L’any dos mil deu, dijous, dia 8 d’abril, a Casa Comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent ordre del dia:

1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 8, 16 i 22 de febrer, i 1, 8, 15 i 22 de març de 2010.

2. Proposta d’aprovació de l’Estat General del Comptes corresponent a l’exercici econòmic 2009.

3. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit de la partida pressupostària 50103–202–60701 “Av. Carlemany – Pça. Coprínceps” a la partida 50103–201–60705 “Obra Part Alta”, per un import de 90.000 €, per fer front a l’adjudicació dels treballs de construcció de l’edifici Museu i entorns de la part alta d’Escaldes-Engordany.

4. Proposta d’adjudicació a l’empresa PIDASA, dels treballs de construcció de l’edifici Museu i entorns de la part alta d’Escaldes-Engordany, d’acord amb el concurs públic convocat i amb la proposta formulada per la Mesa de contractació.

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics de data 26 de novembre del 2009.

6. Proposta d’aprovació de l’organigrama per a l’organització de la Capital de la Cultura Catalana, Escaldes-Engordany 2011.

7.Informes de caràcter general.

8.Precs i preguntes.

En absència de l’Hble. Sr. Cònsol Major, que ha excusat la seva presència, presideix la sessió l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila, Cònsol Menor. També han excusat la seva presència els Hbles. Srs. Àlex Molina i Jordi Tudó. Essent les 16:00 hores i havent-hi el quòrum necessari, la Sra. Cònsol Menor declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

Acta en format pdf