Primera modificació del POUPEE

I Modificació POUPEE novembre 2019 (Acord definitiu)

Decret

Vist l’acord provisional de modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany, adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 5 d’octubre del 2018 (BOPA núm. 66, de data 7 de novembre de 2018),

Vist l’acord del Govern, de data 30 de gener de 2019, aprovant la modificació abans esmentada,

Vist l’article 106.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2019, ha aprovat el següent DECRET DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ I URBANISME DE LA PARRÒQUIA D’ESCALDES-ENGORDANY:

Article 1

Es modifica la fitxa urbanística (dades físiques, dades pel desenvolupament i els paràmetres pel desenvolupament de l’àmbit) de la UA-Suble-11, Étang Salé, que queda redactada conforme als annexos núm. 1 i 2 d’aquest document.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general

Escaldes-Engordany, casa comuna, 26 de febrer de 2019

Vist i plau

LA CÒNSOL MAJOR

Trini Marin Gonzalez

P. o. del Comú

EL SECRETARI GENERAL

Annex número 1

Annex número 2