5 de maig del 2011

L’any dos mil onze, dijous, dia 5 de maig, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents a les sessions celebrades els dies 4 de març i 22 de març del 2011.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 15, 21 i 28 de març, i 4, 11 i 18 d’abril del 2011.

3. Proposta d’aprovació de l’Estat General de Comptes corresponent a l’exercici econòmic 2010.

4. Proposta d’incorporació al pressupost 2011 dels crèdits relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, per un import total de 1.468.810 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.b de la Llei de finances comunals.

5. Proposta d’aprovació del Manual de procediments per a l’adquisició i baixes de l’immobilitzat.

6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació Tributària.

7. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre Preus Públics.

8. Proposta de modificació del Reglament intern del Servei de Circulació d’Escaldes-Engordany.

9. Proposta de modificació del Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment.

10. Proposta de modificació del contracte d’arrendament del terreny conegut per el Puader, propietat del Sr. Josep Baliellas Babot.

11. Informes de caràcter general.

12. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 17:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

Acta en format pdf