Inici / Decrets / Modificació normes urbanístiques POUPEE (març 2016)

Modificació normes urbanístiques POUPEE (març 2016)

Decret del 30-3-2016, de modificació de les Normes urbanístiques i normativa complementària del POUPEE

 

Vist l’article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències del comuns,

Vist l’Acord provisional de modificació de les Normes urbanístiques i normativa complementària del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany, adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2015 (BOPA  núm. 88, de data 30 de desembre de 2015),

Vist l’acord del Govern, de data 2 de març de 2016, aprovant la modificació abans esmentada,

Vist l’article 106.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 30 de març de 2016, ha aprovat el DECRET de modificació de les Normes urbanístiques i normativa complementària del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, en endavant POUPEE, amb el contingut següent:

 

 

Article 1

Modificació de l’article 214 de les Normes urbanístiques i normativa complementària del POUPEE.

 

 

Article 214. Zona d’edificació per definició volumètrica. Intensitat I. Clau 3a, apartat 4.3, Paràmetres referits a la parcel·la de la zona 3a, segon paràmetre, Dimensió màxima en planta

La dimensió màxima en planta de tota edificació és de 22 metres (inscrita dins un quadrat de mides màximes 22 m x 22 m).

En el cas de les edificacions situades sobre l’alineació de la carretera d’Engolasters entre els números 1 i 33, ambdós inclosos, la llargada de la façana serà la que resulta entre els límits de la parcel·la a veïns, exceptuant els límits de parcel·la amb carrer i/o torrent que els determina el Comú i el Govern.   

 

 

Article 214. Zona d’edificació per definició volumètrica. Intensitat I. Clau 3a, apartat 4.4, Paràmetres referits a l’edificació de la zona 3a, primer paràmetre, Posició de l’edificació, 

L’edificació se situarà segons la posició relativa definida per les separacions als límits de la parcel·la i l’ocupació màxima.

La distància mínima entre els punts més sortints de l’edificació fins al límit de solar és de 3 metres, i de 6 metres entre edificacions interiors del solar. Cada 50 metres s’han d’habilitar passos per a vianants coincidint amb les separacions entre edificis, les quals, tot i ésser de propietat privada a efectes de còmput, com a part del solar net, són d’ús públic i han de localitzar-se, habilitar-se i concertar-se de manera efectiva amb els passos ja existents.

En el cas de les edificacions situades sobre l’alineació de la carretera d’Engolasters entre els números 1 i 33, ambdós inclosos, la distància mínima entre els punts més sortints de l’edificació fins a la línea d’edificació a carrer i torrent, i dels límits del solar a veïns (que no sigui sobre l’alineació de la carretera d’Engolasters), és de 3 metres.

En les unitats d’actuació ubicades en sòl urbà consolidat, qualsevol element de l’edificació se situarà a partir de la línia d’edificació facilitada pel Comú. 

 

 

Disposició final

 

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 30 de març de 2016.